Гражданско дело 17070/2017 - Решение - 19-04-2018

Решение по Гражданско дело 17070/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     1348                        19 04 2018 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   27 02 2018 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Диана Найчева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 17070  по описа за 2017 година

намери за установено следното:

 

         ***********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.А.А. ЕГН ********** И Й.А.А. ЕГН **********  , сключен  на****година в с Ж. о.. К. обл П.,  за което е съставен Акт за граждански брак №*********година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на О. К.  П..

         УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

  СЪПРУЗИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ БРАКЪТ ИМ ДА СE ПРЕКРАТИ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.50 от СК И СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1.     ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

Съпрузите са  работоспособни и не претендират за издръжка помежду си.

2.     ИЗДРЪЖКАЗА ДЕТЕ:

Бащата Й.А.А. се задължава да заплаща месечна издръжка за детето- П.Й. А. с ЕГН **********, в размер от 150 лв./сто и петдесет лева/, ведно със законната лихва, върху всяка просрочена месечна вноска, считано от *****.- датата на завеждане на исковата молба, до настъпване на обстоятелства водещи до изменението или прекратяването на издръжката.

 

3.     УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

 

Упражняването на родителските права, върху роденото от брака дете-П. Й. А. , се предоставя  на майката, като се определя местоживеене на детето при майката .

Определя се режим  за лични контакти на бащата Й.А.А.  с детето П. Й. А., както следва  - всяка втора и четвърта седмица от месеца, от събота 18.00 ч.,  до неделя 18.00 ч., както и * дни през годината , които не съвпадат с годишния отпуск на майката.

 

4. ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

 

Семейното жилище, - самостоятелен обект, в сграда режим на етажна собственост, находящ се в гр.П., бул." ************ лична собственост на съпругата. Правото  на ползване на семейното жилище след развода се предоставя на  съпругата Р.А.А..

5.     ФАМИЛНО ИМЕ:

 

След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- Ш..

6.     РАЗНОСКИ:

 

Всеки от съпрузите ще поеме собствените си съдебни разноски по делото, в това число и адвокатски хонорари.

ОСЪЖДА Р.А.А. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Й.А.А. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Вярно с оригинала.

Д.Н.