Гражданско дело 17054/2017 - Решение - 03-08-2018

Решение по Гражданско дело 17054/2017г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 3088                        /03 08 2018 година                               град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                        3 бр състав

На 03 08 2018 година

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 17054 по описа за 2017 година

намери за установено следното:

 

***************************************************************************

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА     В     ПОСТАНОВЕНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЕКТИВИРАНО В ПРОТОКОЛ ОТ 03 04 2018 г ДСАТО НА СТР 3 ОТ СЪЩИЯ , ВМЕСТО ПОСОЧЕНОТО:.,, ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба според която:

Упражняването на родителските   права върху малолетното дете П. Д. А., с ЕГН **********, да се предоставят за упражняване в бъдеще на бащата Д.С.А., с ЕГН **********.

Относно местоживеенето на малолетнвото дете П. Д.А., с ЕГН **********, то ще остане за отглеждане и възпитание при нейния баща Д.С.А., с ЕГН ********** и местоживеенето на детето се определя по неговото местоживеене.

Относно издръжката на малолетното дете П. Д. А., с ЕГН **********, майката А.Г.Ш., с ЕГН **********, да заплаща издръжка за детето, чрез нейния баща и законен представител Д.С.А., с ЕГН **********, ежемесечно до 15-то число на месеца, зае който се отнася издръжката, в размер на 127,50лева/ сто двадесет и седем лева и петдесет ст./, считано от датата на завеждане на исковата молба по настоящото дело до настъпване на законови обстоятелства, които биха дали основание присъдената издръжка да се измени или прекрати, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

Относно режима на лични отношения между майката А.Г.Ш., с ЕГН ********** и малолетните деца П.Д.А., с ЕГН **********, и Е.Д. А. с ЕГН **********, майката А.Г.Ш., с ЕГН **********, да има следния режим на отношения:

Всяка първа събота и неделя от месеца за времето от 10.00 часа до 18.00часа на съботния ден, без преспиване, както и за времето от 10.00ч. до 18.00ч. на неделния ден, без преспиване, като режимът на лични контакти да се осъществява по местоживеене на децата и бащата и в присъствие на бащата или определено от него лице. За осъществяване на личните контакти майката А.Г.Ш., с ЕГН **********, следва да посещава дома на бащата и режимът на лични отношения да се осъществява там.

Разноските остават за страните така както са направени.,,

 

ДА СЕ ЧЕТЕ,, „Упражняването на родителските права върху малолетното дете П.Д.А., с ЕГН **********, да се предоставят за упражняване в бъдеще на бащата Д.С.А., с ЕГН **********.

Упражняването на родителските права върху малолетното дете Е.Д.А.с ЕГН **********, да се предоставят за упражняване в бъдеще на бащата Д.С.А., с ЕГН **********.

Относно местоживеенето на малолетното дете П.Д.А., с ЕГН **********, то ще остане за отглеждане и възпитание при нейния баща Д.С.А., с ЕГН ********** и местоживеенето на детето се определя по неговото местоживеене.

Относно местоживеенето на малолетното дете Е.Д.А.с ЕГН **********, то ще остане за отглеждане и възпитание при нейния баща Д.С.А., с ЕГН ********** и местоживеенето на детето се определя по неговото местоживеене.

Относно издръжката на малолетното дете П.Д.А., с ЕГН **********, майката А.Г.Ш., с ЕГН **********, да заплаща издръжка за детето, чрез нейния баща и законен представител Д.С.А., с ЕГН **********, ежемесечно до 15-то число на месеца, за който се отнася издръжката, в размер на 127,50лева/ сто двадесет и седем лева и петдесет ст./, считано от датата на завеждане на исковата молба по настоящото дело до настъпване на законови обстоятелства, които биха дали основание, присъдената издръжка да се измени или прекрати, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

Относно издръжката на малолетното дете Е.Д.А.с ЕГН **********,, майката А.Г.Ш., с ЕГН **********, да заплаща издръжка за детето, чрез нейния баща и законен представител Д.С.А., с ЕГН **********, ежемесечно до 15-то число на месеца, за който се отнася издръжката, в размер на 127,50лева/ сто двадесет и седем лева и петдесет ст./, считано от датата на завеждане на исковата молба по настоящото дело до настъпване на законови обстоятелства, които биха дали основание, присъдената издръжка да се измени или прекрати, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

Относно режима на лични отношения между майката А.Г.Ш., с ЕГН ********** и малолетните деца П.Д.А., с ЕГН **********, и Е.Д.А.с ЕГН **********, майката А.Г.Ш., с ЕГН **********, да има следния режим на отношения:

Всяка първа събота и неделя от месеца за времето от 10.00 часа до 18.00часа на съботния ден, без преспиване, както и за времето от 10.00ч. до 18.00ч. на неделния ден, без преспиване, като режимът на лични контакти да се осъществява по местоживеене на децата и бащата и в присъствие на бащата или определено от него лице. За осъществяване на личните контакти майката А.Г.Ш., с ЕГН **********, следва да посещава дома на бащата и режимът на лични отношения да се осъществява там.

Разноските остават за страните така както са направени. „

 

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд -Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /П./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Вярно с оригинала.

Д.Н.