Гражданско дело 17037/2017 - Решение - 12-03-2018

Решение по Гражданско дело 17037/2017г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 849

 

 

гр. Пловдив, 12.03.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на дванадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело17037 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС и чл. 344 от ГПК в първа фаза на делбеното производство. Образувано е по искова молба, постъпила от Г.П.К., ЕГН **********, и С.П.К., ЕГН ********** чрез адв. В. срещу Ц.Г.З., ЕГН ********** Адрес: *** за допускане до делба между страните на недвижим имот- АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, със застроена площ 135,85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв. м., състоящ се от: три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси, намиращ се на II /втория/ етаж на страда, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „***”, при граници на апартамента: от изток - стълбище и Г.В.Д., от запад - ул. „***", от север - ул. „***" и от юг - двор, отдолу - А.К., отгоре - А.Ж.П., ведно с: избено помещение № 7 /седем/ със застроена площ 14,31 /четиринадесет цяло и тридесет и една стотни/ кв. м., при граници: от изток - стълбище, от запад - А.К., от север - коридор и от юг - двор; 1/2 /една втора/ идеална част от избено помещение № 1 /едно/, съе застроена площ 6,12 /шест цяло и дванадесет стотни/ кв. м., при граници: от изток - стълбище, от запад -А.Ж.П., от север - ул. „***", от юг - коридор; 1/2 /една втора/ идеална част от помещение № 19 /деветнадесет/, съе застроена площ 14,31 /четиринадесет цяло и тридесет и една стотни/ кв. м., при граници: от изток -М.К.П., А.К., от запад - А.Ж.П., от север -коридор и от юг - двор; 1/8 /една осма/ идеална част от стая № 16 /шестнадесет/, със застроена площ 19,45 /деветнадесет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м., при граници: от изток - двор, от запад - Г.Д.и С.С., от север - коридор и от юг - двор; тавански помещения №2, №3 и №4 /две, три и четири/, с обща квадратура 36,82 /тридесет и шест цяло и осемдесет и две стотни/ кв. м., при граници: от изток - стълбище, от запад - ул. „***", от север - ул. „***", от юг - коридор; 12,01 % /дванадесет цяло и една стотна процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена; -гаражна клетка № 24 /двадесет и четири/ съсзастроена площ 16,27 /шестнадесет цяло и двадесет и седем стотни/ кв. м., при граници: от изток - Н.П. К., от запад -А.Ж.П., от север - ул. „***", от юг - коридор, ведно с 0,86% /нула цяло и осемдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата при квоти от по 1/4 ид. част за ищците и ½ ид. част за ответницата.

         В исковата молба се твърди, че страните са наследници на Г. и С.К., собственици приживе на имота. Ищците са наследници по право на заместване на П.К., техен син. Имота се ползва от ответницата.

В предоставения срок за отговор ответника признава иска за делба, оспорва размера на притендирания месечен наем за ползване на притежаваните от ищците идеални части от имота.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

От представените писмени доказателстваНА № *** ; схема***; е видно, че през 1990 г. собствеността върху заявения за делба имот е от г.п.К..

От представеното удостоверение за наследници от 25.09.2017 г. е видно, че след смъртта си през ***наследодателя е оставил живи съпруга-починала през 2016 г., дъщеря Ц.З.-ответница и внуци-Г.К. и С.К..

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори между страните, а и от представените писмени доказателства се установява, че заявеният за делба недвижим имот е съсобствен между тях. Предвид основанието, на което е възникнала съсобствеността и принадлежността на страните към съответните редове на наследяване съдът намира, че ищците притежават по ¼ ид. част от правото на собственост, придобито по наследство и в резултат на заместване, а ответницата -1/2 ид. част, като пряк наследник, пре наличие на двама низходящи.

Предвид изложеното съда намира, че заявения имот следва да се допусне до делба между страните при посочените по горе квоти.

Искането на ищците за заплащане на обезщетение за ползването на процесния имот следва да се остави без уважение тъй като от тяхна страна не са ангажирани доказателства за размера на средномесечния пазарен наем на имота, което да обуславя определяне на обезщетение в тяхна полза при разпределянето му на ответницата.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на: следният недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, със застроена площ 135,85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв. м., състоящ се от: три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси, намиращ се на II /втория/ етаж на страда, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „***”, при граници на апартамента: от изток - стълбище и Г.В.Д., от запад - ул. „***", от север - ул. „***" и от юг - двор, отдолу - А.К., отгоре - А.Ж.П., ведно с: избено помещение № 7 /седем/ със застроена площ 14,31 /четиринадесет цяло и тридесет и една стотни/ кв. м., при граници: от изток - стълбище, от запад - А.К., от север - коридор и от юг - двор; 1/2 /една втора/ идеална част от избено помещение № 1 /едно/, съе застроена площ 6,12 /шест цяло и дванадесет стотни/ кв. м., при граници: от изток - стълбище, от запад -А.Ж.П., от север - ул. „***", от юг - коридор; 1/2 /една втора/ идеална част от помещение № 19 /деветнадесет/, съе застроена площ 14,31 /четиринадесет цяло и тридесет и една стотни/ кв. м., при граници: от изток -М.К.П., А.К., от запад - А.Ж.П., от север -коридор и от юг - двор; 1/8 /една осма/ идеална част от стая № 16 /шестнадесет/, със застроена площ 19,45 /деветнадесет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м., при граници: от изток - двор, от запад - Г.Д.и С.С., от север - коридор и от юг - двор; тавански помещения №2, №3 и №4 /две, три и четири/, с обща квадратура 36,82 /тридесет и шест цяло и осемдесет и две стотни/ кв. м., при граници: от изток - стълбище, от запад - ул. „***", от север - ул. „***", от юг - коридор; 12,01 % /дванадесет цяло и една стотна процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена; -гаражна клетка № 24 /двадесет и четири/ съсзастроена площ 16,27 /шестнадесет цяло и двадесет и седем стотни/ кв. м., при граници: от изток - Н.П. К., от запад -А.Ж.П., от север - ул. „***", от юг - коридор, ведно с 0,86% /нула цяло и осемдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: Г.П.К., ЕГН **********, С.П.К., ЕГН ********** и Ц.Г.З., ЕГН ********** Адрес: *** ПРИ КВОТИ: от ½ ид. част за Ц.Г.З. и по ¼ ид. част за Г.П.К. и С.П.К..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Г.П.К., ЕГН **********, С.П.К., ЕГН ********** и двамата със съдебен адрес ***, адв. В. за осъждане Ц.Г.З., ЕГН ********** Адрес: *** да им заплаща сумата от 300 лв. (триста лева) месечен наем за разпределяне на нея ползването на допусантия до делба недвижим имот на основание чл. 344, ал. 2 от ГПК от влизане на решението в сила до окончателното извършване на делбата.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

         Решението в частта в, която се отхвърля искането по чл. 344, ал. 2 от ГПК има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му.

След влизане на решението в сила делото да се докладва за предприемане на действия по подготовка на производството във втора фаза на делбата.

 

СЪДИЯ:/п/

         /Димитрина Тенева/

Вярно с оригинала

РС