Гражданско дело 16133/2017 - Решение - 22-03-2018

Решение по Гражданско дело 16133/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           997                      Година 22.03.2018                              Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                    XIII граждански състав

На девети март                                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 16133 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                 Производството е по иск за делба във фазата по допускането ù.

                 Предявен е иск за делба от Н.К.Ч. ЕГН ********** ***, облает С., ул. „Н. В.” № **, чрез адвокат С.П.-*** против  М.К.М. ЕГН **********,*** и Н.К.О. ЕГН ********** ***, с който се иска от съда да се допусне извършване на съдебна делба на съсобствен недвижим имот:

1. АПАРТАМЕНТ № 17, находящ се на ш.. е... на жилищна сграда в гр. П., ул. „ Б. „ № *, състоящ се от стая, хол, кухня, баня-тоалетна, антре и една тераса, със застроена площ от 53.92 кв. м, при сьседи: от изток - ап. на Г. И. М. и Ж. В. М., от запад- ул. „ Х. ,„ от север - ап. на Р. П. П.и К. С. П., от юг-ул. „ Б. „, отдолу - ап. на С. Б. Д. и Е. Д. Д. , ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 с площ от 4.73 кв. м, при съседи: от изток - стълбище, от запад -избено помещение на С. Г. Л. и Т. Д.Л., от север - двора на кооперацията, от юг - избено помещение на Г. Й. Г. и Л. С. Г., както и 0.518% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, съставляващо парцел VI в квартал 334 по плана на гр. П., при граници на парцела: ул. „ Б. ,„ ул. „ Х. „, ул. „ Д. „ и имоти 1612 и 1599, Понастоящем имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.2144.1.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени съе Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение съе заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. П... район Ц..., п.к. .... ул. „ Б. „ № *, вх. .., ет..., ап...., самостоятелният обект се намира в сграда № .., разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.2144, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 53.92 кв. метра, прилежащи части: изба № 10 с площ 4.73 кв. м; 0.518% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.2144.1.73, 56784.523.2144.1.71, под обекта: 56784.523.2144.1.58, над обекта: няма, стар идентификатор: няма.

            2. ГАРАЖ № 47, със застроена площ от 14.24 кв. м, построен в парцел  в квартал 334 от трета градска част по плана на гр. П., на ул. „ Б. „, при граници на парцела: ул. „Б.”, ул. „Х.”, ул. „ Д.” и имоти 1612 и 1599, при граници на гаража: на изток - гараж № 48 на Н. Н. Д. и Д. П. Д., на запад - гараж № .. на Е. Н. С. и Х. С. С., на юг ул. „Б.”, на север - общ коридор, отгоре -бетонова плоча, оплочена с тротоарни плочи, заедно с 1.400% идеални части от общите части на гаражите и сградата върху държавно място, понастоящем имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.960.1.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П..., община П..., област П... одобрени със Заповед № рд. 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. П... район Ц... пк..., ул. „Б.” № *, вх. ** ет...., гараж **, самостоятелният обект се намира в сграда №* разположена в поземлен имот с идентификатор 56/84.523.960, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 14.24 кв. метра прилежащи части: 1.400% ид. части от общите части на сградата , ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на сьщия етаж-56784.523.960.1.46, 56784.523.960.1.48, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: няма.

            3. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Г. И., облает П., цялото с площ от 925 кв. м, представляващо парцел III, имот с пл. № 400 в квартал 44 по плана на селото, ведно с построената в това дворно място селскостопанска постройка и други подобрения, при граници: улица, С. П., И. Ч., Г. А. и В. П., понастоящем имотът представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17806.501.615 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Г. И., община М., облает П., одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: с. Г. И., п. к. ..., ул. „ Р. К.” № *, площ: 896 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м /, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 400, квартал: 44, парцел: 111-400, съееди: 17806.501.616, 17806.501.619, 17806.501.625, 17806.501.1274, 17806.501.629. Сгради, които попадат върху имота: сграда 17806.501.615.1: застроена площ 76 кв. м, брой етажи 2, предназначение: жилищ на сграда- еднофамилна.

            4. ЛЕК АВТОМОБИЛ „В...”  с рег. № ********, цвят ****, с № на рама ********, № на двигател ********.

                 ПРИ КВОТИ: по 1/3 идеални части за всеки от съделителите Н.К.Ч., М.К.М., Н.К.О..

    Ищецът твърди, че с ответниците по настоящата искова молба били наследници по закон на В. К.Ч. - бивш жител ***, починал на **.**.**** г., който приживе притежавал описаните в исковата молба недвижими имоти движими вещи.

    ОТВЕТНИЦИТЕ М.К.М. и Н.К.О., и двете чрез п... им адв. Л. Л., с отговора на исковата молба заявяват, че предявения иск за делба е допустим и по същество основателен. Считат, че тримата били съсобственици по наследство на описаните в исковата молба недвижими имоти и движимата вещ - лек автомобил „*** *****», с peг № ** **** **, в посочените квоти и желаят съсобствеността да бъде прекратена.

     Твърдят, че не било вярно че понастоящем ползвали лекия автомобил «В... *****». Лекият автомобил «В... *****» се намирал в дворното място в с. Г. И., описано в исковата молба, и не знаели дали изобщо е в движение.

     Заявяват, че желаят съсобствеността между страните върху описаните в исковата молба недвижими имоти и лек автомобил «В... *****», с peг. № ******** да бъде прекратена и делбата да бъде допусната при равни квоти в съсобствеността - 1/3 идеални части за всеки от тях.

                  От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

      Представен е в заверен препис Нотариален акт № , том. *, дело № ****/**.**.**** г. от който се установява, че общия наследодател на страните В. К.Ч., починал на **.**.**** г. е бил собственик на Апартамент № **, находящ се на ш... е.. на жилищна сграда в гр. П..., ул. „ Б. „ № *, състоящ се от стая, хол, кухня, баня-тоалетна, антре и една тераса, със застроена площ от 53.92 кв. м, при сьседи: от изток - ап. на Г. И. М. и Ж. В. М., от запад- ул. „ Х. ,„ от север - ап. на Р. П. П.и К. С. П., от юг-ул. „ Б. „, отдолу - ап. наС. Б. Д. и Е. Д. Д. , Избено помещение № 10 с площ от 4.73 кв. м, при съседи: от изток - стълбище, от запад - избено помещение на С. Г. Л. и Т. Д.Л., от север - двора на кооперацията, от юг - избено помещение на Г. Й. Г. и Л. С. Г., както и 0.518% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, съставляващо парцел VI в квартал 334 по плана на гр. П., при граници на парцела: ул. „ Б.,„ ул. „ Х. „, ул. „ Д. „ и имоти 1612 и 1599,

      Представен е в заверен препис Нотариален акт № ..., том. ..., дело № ...... от който се установява, че В. К.Ч., починал на **.**.**** г. е бил собственик на Гараж № ..., със застроена площ от 14.24 кв. м, построен в парцел .. в квартал 334 от трета градска част по плана на гр. П..., на ул. „ Б. „, при граници на парцела: ул. „Б.”, ул. „Х.”, ул. „ Д.” и имоти 1612 и 1599, при граници на гаража: на изток - гараж № 48 на Н. Н. Д. и Д. П. Д., на запад - гараж № 46 на Е. Н. С. и Х. С. С., на юг ул. „Б..., на север - общ коридор, отгоре - бетонова плоча, оплочена с тротоарни плочи, заедно с 1.400% идеални части от общите части на гаражите и сградата върху държавно място.

      Представен е в заверен препис Нотариален акт №***, том *, дело №***/**.**.**** г., от който се установява че В. К.Ч. е придобил с договор за покупко-продажба Дворно място, находящо се в с. Г. И., облает П..., цялото с площ от 925 кв. м, представляващо парцел III, имот с пл. № 400 в квартал 44 по плана на селото, ведно с построената в това дворно място селскостопанска постройка и други подобрения, при граници: улица, С. П., И. Ч., Г. А. и В. П.,

                  Представено е Свидетелство за регистрация на Лек автомобил „В...”  с рег. № ********, цвят ч., с № на рама ********, № на двигател ********, от което се установява, че същия е било собственост на общия наследодател В. К.Ч..

                  Представени са в заверени преписи Удостоверение за наследници изх..... на В. К.Ч. и на А. К. Ч., както и Бюлетин за с... на И. Н. Т., от които се установява, че В. К.Ч., б.ж. на с. Г. И., обл. Пловдив, починал на **.**.**** г. е оставил като наследници по закон Н.К.Ч. - брат, М.К.М. - сестра и Н.К.О. - сестра.

                  Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

                 По отношение на иска за делба:

                  Правото на делба е потестативно субективно право, което съгласно член 34 от ЗС може винаги да се упражни, освен ако закона разпорежда друго. В случая делбата се води между съсобственици, като съсобствеността е възникнала въз основа на наследяване

                  С оглед на горното и представените доказателства съдът намира, че следва да уважи предявения иск и да допусне описаните недвижими имоти до делба, на основание чл.8 ал.1 от ЗН, между съделителите Н.К.Ч., М.К.М. и Н.К.О., при квоти по 1/3 ид.ч. от процесните имоти.

      Мотивиран от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

                  ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Н.К.Ч. ЕГН ********** ***, облает С., ул. „Н. В.” № **, чрез а... С.П.-***, от една страна, и М.К.М. ЕГН **********,*** и Н.К.О. ЕГН ********** ***,  и двете чрез адв. Л. Л., от друга, на съсобствени недвижими имоти и движима вещ:

1. АПАРТАМЕНТ № 17, находящ се на ш... етаж на жилищна сграда в гр. П., ул. „ Б. „ № *, състоящ се от стая, хол, кухня, баня-тоалетна, антре и една тераса, със застроена площ от 53.92 кв. м, при сьседи: от изток - ап. на Г. И. М. и Ж. В. М., от запад- ул. „ Х. ,„ от север - ап. на Р. П. П.и К. С. П., от юг-ул. „ Б. „, отдолу - ап. наС. Б. Д. и Е. Д. Д. , ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 с площ от 4.73 кв. м, при съседи: от изток - стълбище, от запад -избено помещение на С. Г. Л. и Т. Д.Л., от север - двора на кооперацията, от юг - избено помещение на Г. Й. Г. и Л. С. Г., както и 0.518% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, съставляващо парцел VI в квартал 334 по плана на гр. Пловдив, при граници на парцела: ул. „ Б. ,„ ул. „ Х.„, ул. „ Д. „ и имоти 1612 и 1599, Понастоящем имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.2144.1.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., община П., област П., одобрени съе Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение съе заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. П., район Ц., п.к. 4000. ул. „ Б. „ № *, вх. *, ет. *, ап. **, самостоятелният обект се намира в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.2144, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 53.92 кв. метра, прилежащи части: изба № 10 с площ 4.73 кв. м; 0.518% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.2144.1.73, 56784.523.2144.1.71, под обекта: 56784.523.2144.1.58, над обекта: няма, стар идентификатор: няма.

            2. ГАРАЖ № 47, със застроена площ от 14.24 кв. м, построен в парцел VI в квартал 334 от трета градска част по плана на гр. П..., на ул. „ Б. „, при граници на парцела: ул. „Б.”, ул. „Х.”, ул. „ Д.” и имоти 1612 и 1599, при граници на гаража: на изток - гараж № 48 на Н. Н. Д. и Д. П. Д., на запад - гараж № ** на Е. Н. С. и Х. С. С., на юг ул. „Б.”, на север - общ коридор, отгоре -бетонова плоча, оплочена с тротоарни плочи, заедно с 1.400% идеални части от общите части на гаражите и сградата върху държавно място, понастоящем имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.960.1.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П... община П., област П. одобрени със Заповед № рд. 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. П., район Ц. пк ... ул. „Б.” № *, вх. ** ет.-*, гараж **, самостоятелният обект се намира в сграда №*, разположена в поземлен имот с идентификатор 56/84.523.960, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 14.24 кв. метра прилежащи части: 1.400% ид. части от общите части на сградата , ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на сьщия етаж-56784.523.960.1.46, 56784.523.960.1.48, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: няма.

            3. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Г. И., облает П., цялото с площ от 925 кв. м, представляващо парцел III, имот с пл. № 400 в квартал 44 по плана на селото, ведно с построената в това дворно място селскостопанска постройка и други подобрения, при граници: улица, С. П., И. Ч., Г. А. и В. П., понастоящем имотът представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17806.501.615 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Г. И., община М., облает П., одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: с. Г. И., п. к. ... ул. „ Р. К.” № *, площ: 896 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м /, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 400, квартал: 44, парцел: 111-400, съееди: 17806.501.616, 17806.501.619, 17806.501.625, 17806.501.1274, 17806.501.629. Сгради, които попадат върху имота: сграда 17806.501.615.1: застроена площ 76 кв. м, брой етажи 2, предназначение: жилищ на сграда- еднофамилна.

             4. ЛЕК АВТОМОБИЛ „В..”  с рег. № ********, цвят ч., с № на рама ********, № на двигател ********.

                 ПРИ КВОТИ: по 1/3(една трета) идеални части за всеки от съделителите Н.К.Ч., М.К.М., Н.К.О..

    РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд – Пловдив, в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

   

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П / МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: М.Х.