Гражданско дело 15959/2017 - Определение - 15-12-2017

Определение по Гражданско дело 15959/2017г.

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 11629, 2017 г. ,гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 15.12.2017 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15959 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         С разпореждане № 101805/09.11.2017 г. съдът е оставил исковата молба без движение поради нередовност на същата съгласно чл. 128, т. 2 ГПК, за което ищецът е уведомен и му е предоставена възможност да я отстрани. Срокът за това, въпреки продължаването му с разпореждане от 27.11.2017 г., е изтекъл на 11.12.2017 г., поради което и тъй като исковата молба не е поправена, то на основание чл. 129, ал. 3 ГПК следва да бъде върната.

Ето защо съдът :

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         ВРЪЩА исковата молба на С.Д.Н. с ЕГН **********,***, против „ТЕРРА КРЕДИТ” ООД, ЕИК 200737992, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. „Арсеналски” 0 11, ет. 8, ап. 12.  

         Разпореждането може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

         На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от настоящото разпореждане да се връчи на ищеца.

          

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ ТАНЯ БУКОВА

 

 

         Вярно с оригинала!

         ММ