Гражданско дело 15640/2017 - Решение - 12-01-2018

Решение по Гражданско дело 15640/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер        154                    12 01 2018 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   05 12 2017година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: СВОБОДА АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

  гр дело номер 15640 по описа за 2017 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          ………………………………………………………………..

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Т.К. ЕГН ********** И Г.К.К. ЕГН **********  , сключен  на **** година в гр.  П., обл. П., за което е съставен Акт за граждански брак ******  Об. П. , ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

      

1. Съпрузите желаят прекратяване на брака по взаимно съгласие

2. Относно  родените от брака деца:

 

2.1.   Непълнолетното дете – М. Г. К., ЕГН ********** ще има следното местоживеене:*** площ от 94.93 кв.м., което жилище е лична собственост на майката Р.Т.К..

2.2.Малолетното дете – Т. Г. К., ЕГН ********** ще има следното местоживеене:***.

3.  Родителските права върху родените от брака деца: М.
Г. К., ЕГН ********** и Т. Г. К., ЕГН
********** Ще се  упражняват по следния начин:

3.1.   Родителските права върху непълнолетното дете – М. Г. К., ЕГН ********** се предоставят на майката - Р.Т.К..

3.2. Родителските права върху малолетното дете Т. Г. К., ЕГН ********** се предоставят на бащата - Г.К.К..

4. Страните се споразумяха на следния режим на лични отношения:

4.1. Определя се следният режим на лични отношения на непълнолетното дете –М. Г. К., ЕГН ********** с бащата Г.К.К.: същият има право да взима детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с приспиване при бащата, както и в продължение на 30 /тридесет/ дни през лятото, както и 5 /пет/ дни през зимната и пролетна ваханция, конто да не съвпадат с годишния платен отпуск на майката или определеното от майката време за почивка с детето. През тези дни малолетното дете Т. Г. К. ще бъде с баща си и по-голямата си сестра –М. Г. К..

4.2.Определи се следният режим на лични отношения на малолетното дете – Т. Г. К., ЕГН ********** с майката Р.Т.К.: сыцата има право да вэима детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с приспиване при майката, както и в продължение на 30 /тридесет/ дни през лятото, както и 5 /пет/ дни през зимнага и пролетна ваканция, конто да не съвпадат с годишния платен отпуск на бащата или определеното от бащата време за почивка с детето. През тези дни непълнолетното дете М. Г. К. - ще бъде с майка си и по-малката си сестра – Т. Г. К..

4.3.Независимо от уговорения режим на лични отношения страните се съгласяват, че всеки от родителите има  право наличен с родените от брака деца – Т. Г. К. и М. Г. К.,след съгласуване между родителите .

 

5. Относно издръжката на двете родени от брака деца страните се споразумяват следното:

5.1. Бащата Г.К.К. се задължава да заплаща на непълнолетната си дъщеря М. Г. К., ЕГН ********** чрез законния й представител майка й - Р.Т.К. издръжка в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ месечно, считано от датата на подаване на молбата за развод по взаимно съгласие, до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане. Месечната издръжка се изплаша в брой или по банков път.

5.2 Майката Р.Т.К. се задължава да заплаща на малолетната си дъщеря Т. Г. К., ЕГН **********, чрез законния й представител баща й - Г.К.К. издръжка в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ месечно, считано от датата на подаване на молбата за развод по взаимно съгласие до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане. Месечната издръжка се заплаща в брой или по банков път.

6.Страните заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички свои имуществени отношения, както следва:

 

6.1.Движимите вещи, придобити по време на брака са поделили извънсъдебно и доброволно, и нямат претенции един към друг.

6.2.Страните декларират, че по време на брака в условията на СИО, са придобили следните недвижими имоти: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784-533-520.3.4, находящ се в гр. П., общ.П., обл.П. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрени със Заповед №**** на И. д. на АГКК – С., с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот - Заповед *** на н. на СГКК – П., с адрес: гр. П., ***, самостоятелния обект се намира в сграда №***, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784-533-520, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с площ от 125.70 кв.м., с прилежащи идеални части: 11.70 96, както и 3.18% идеални части от правото на строеж върху дворното място и от правото на собственост от поземлен имот с идентификатор 56784-533.520, намиращ се в гр.П., общ.П., обл.П. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №*** на И. д. на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот - Заповед *** на Н. на СГКК-П., с адрес на поземления имот: м. ***, с площ от 2 764 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м/, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.533.520.3.12, находящ се в гр. П., общ. П., обл. П. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ***. на И. д. на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот -Заповед *** на н. на СГКК-П., с адрес: гр. П., ***, самостоятелния обект се намира в сграда №***, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.533.520, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, с площ от 21.70 кв.м., както и 0,55% идеални части от правото на строеж върху мястото и от правото на собственост върху гореописания недвижим имот.

Същият недвижим имот остава в съсобственост на двамата съпрузи -Р.Т.К. и Г.К.К.. Сыцото семейно жилище, придобито по време на брака се предоставя за ползване на Г.К.К. и малолетното дете – Т. Г. К..

6.4. Никой от съпрузите не членува в ЖСК.

7. Съпрузите декларират , че не с придобивали със съвместен принос парични влогове и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

8.Съпрузите са сключили с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - гр.П. на ***. Договор за предоставяне на ипотечен кредит в размер на 40 000 евро лв и срок на изплащане на кредита 204 / двеста и четири/ месечни анюитетни вноски. За обезпечаване на кредита върху семейното жилище е учредена договорна ипотека, изплащането на която Г.К.К. се задължава да поеме изцяло, като изплати остатъка от гореописания кредит, включително всички разноски и лихви по него към „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - гр.П.

9. Съпругът Г.К.К., ЕГН ********** е сключил на *** с „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД Договор за потребителски паричен кредит *** в размер на 10 000 /десет хиляди лева/ с 48 /четиридесет и осем/ погасителни вноски. Г.К.К. поема изцяло изплащането на оставащите вноски и лихви по потребителски кредит по Договор за потребителски паричен кредит *** към „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД.

10.Съпрузите  заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг и след прекратяване на брака не си дължат издръжка един към друг и няма да търсят такава и в бъдеще помежду си.

11. След прекратяване на брака Р.Т.К. ще носи предбрачното си фамилно име – Б. и в бъдеще ще се именова Р.Т. Б.

12.Разноските по настоящето дело се поемат от страните по равно.

         С настоящего споразумение страните по делото  декларират, че УРЕЖДАТ помежду си окончателно всички лични и имуществени въпроси, произтичащи от прекратяването на брака  и  нямат повече прегенции един към друг, както към датата на сключване на настоящето споразумение, така и за в бъдеще.

 

ОСЪЖДА Р.Т.К. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 106,40 лева/  сто и шестлв и четиридест ст/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Г.К.К. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 32 лева/  тридесет и два лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство    

Решението не подлежи на обжалване.

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала

М.К.