Гражданско дело 15436/2017 - Решение - 14-05-2018

Решение по Гражданско дело 15436/2017г.

      Р Е Ш Е Н И Е   № 1770

 

                                           14.05.2018 г., град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, III граждански състав, в закрито заседание на четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛА ПЕТРОВА                                                

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15436 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.247 ГПК.     

Постъпила е молба от 23.04.2018 г. от М.И.Т., чрез адв. С.М., с която се иска допълване на постановеното по делото решение № 1000/22.03.2018 г., като се присъди и претендирана от ищцата законна лихва. Излагат се твърдения, че съдът се е произнесъл в мотивите на решението, че следва да се присъди законна лихва от датата на депозиране на исковата молба в съда, до окончателното изплащане на вземането, но в диспозитива на решението липсва такова произнасяне.

Съдът, като съобрази доводите на молителя и материалите по делото, намира следното:

Макар и подадената молба да е наименувана за „допълване” на постановеното съдебно решение по делото, съдът квалифицира същата под правната норма на чл.247 ГПК. Касае се за очевидна фактическа грешка – разминаване между мотиви и диспозитив, а не липса на произнасяне от съда по заявено от ищеца искане.

Съгласно разпоредбата на чл.247, ал.3 ГПК съдът призовава страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо. В настоящия случай, призоваване на страните в открито заседание не е необходимо предвид вида на посочената от молителя очевидна фактическа грешка.

Подадената молба е основателна. В мотивите на решението е посочено, че като законна последица от уважаване на предявения иск, следва да се присъди законна лихва върху сумата от 2258,90 лв. от датата на депозиране на исковата молба в съда – 02.10.2017 г., до окончателното изплащане на вземането. Подобно произнасяне обаче липса в диспозитива на съдебното решение. Така допусната грешка, изразяваща се в разминаване между мотиви и диспозитив, следва да се поправи именно по реда за поправка на очевидна фактическа грешка по чл.247 ГПК.

Така мотивиран, съдът на основание чл.247 ГПК

 

 

 

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1000/22.03.2018 г., постановено по гр.д. № 15436 по описа за 2017 г. на Районен съд Пловдив, III гр. състав, като в диспозитива на решението вместо: „ОСЪЖДА „Профи Кредит България” ЕАД, ЕИК: 175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 49, бл.53Е, вх.В, да заплати на основание чл.55, ал.1, предл.1 ЗЗД на М.И.Т., ЕГН: **********, с адрес: *** сумата от 2258,90 лв. (две хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет стотинки) – заплатена при начална лихва на основание възнаградителна лихва по договор за револвиращ заем № ********** от 04.01.2011 г. и анекс № 1 към него, за периода от 25.10.2012 г. до 29.09.2014 г. ДА СЕ ЧЕТЕ: „ОСЪЖДА „Профи Кредит България” ЕАД, ЕИК: 175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 49, бл.53Е, вх.В, да заплати на основание чл.55, ал.1, предл.1 ЗЗД на М.И.Т., ЕГН: **********, с адрес: *** сумата от 2258,90 лв. (две хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет стотинки) – заплатена при начална лихва на основание възнаградителна лихва по договор за револвиращ заем № ********** от 04.01.2011 г. и анекс № 1 към него, за периода от 25.10.2012 г. до 29.09.2014 г., ведно със законната лихва върху посочената сума от датата на подаване на исковата молба в съда – 02.10.2017 г., до окончателното изплащане на вземането”.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - Пловдив.

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Весела Петрова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.