Гражданско дело 15427/2017 - Решение - 23-04-2018

Решение по Гражданско дело 15427/2017г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №1399

 

гр. Пловдив, 23 04 2018г .

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 бр. състав, в открито съдебно заседание  на  23 04 2018 година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

при участието  на секретаря Иванка Боева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №15427/2017г. по описа на ПРС, 3ти бр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.  143  и 149 от СК.

Производството е образувано по искова молба на  Х.Р.Т. ЕГН ********** И Н.Р.Т. ЕГН ********** – действащи  лично и със съгласието на своята майка О.Х.С. ЕГН ********** ,против  Р.Н.Т. ЕГН ********** .

Ищците  твърдят, че ответникът е техен баща , но не живеели заедно. От раздялата между родителите им и досега ,бащата не полагал грижи за тях,не давал издръжка .От 2005г всички грижи за ищците са поети от тяхната майка . Ежемесечните им разходи възлизат на около 250лв за всеки от тях,предстои им завършване на средно образование ,абитуриентски балове ,кандидатстване във ВУЗ. Майката реализира месечен доход от 230лв ,които са крайно недостатъчни за нуждите на семейството. Поради това се прави искане да бъде осъден ответникът да заплаща месечна издръжка от 125лв за всяко от децата , считано от  депозиране на исковата молба  , до настъпване на законоустановена причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Предявява се и иск за изминал период от време – за една година преди исковата молба ,в същия размер ,като се твърди ,че през този период ответникът не е езпълнявал задължението си за издръжка .

Представят се  писмени доказателства, правят доказателствени искания.

          Иск  с правната квалификация  чл.143 вр. чл. 139  и  по  чл. 149 от  СК,

         На основание чл.131 от ГПК молбата е приета за разглеждане, тъй като  е допустима,  родово и местно подсъдна на настоящия съд.

Преписи от молбата и приложенията са връчени на ответника с указание да подаде писмен отговор в месечния срок, като са му разяснени и последствията от неподаване на такъв.

В определения срок е постъпил писмен отговор от  ответника.Твърди да страда от онкологично заболяване и да е в изключително тежко здравословно състояние ,което се влошава с всеки изминал ден  .Претърпял е няколко хирургични интервенции,премахнати са гласните му струни .Не притежава имущество ,не получава никакви доходи . Обективно не е в състояние да заплаща издръжка ,самият той е подпомаган от свои близки .Моли искът да бъде отхвърлен

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Между страните не се спори, и от представените по делото удостоверения за раждане се установява, че Х.Р.Т. ЕГН ********** И Н. А.Т. ЕГН **********  са деца на О.Х.С. ЕГН **********  и  Р.Н.Т. ЕГН **********

От приложените удостоверения *** се установява ,че момчетата са ученици съответно в * и * клас  на с. училище ,,**** ,,П.

 От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел на ищцовата страна – св. И. Т. /без родство/, се установява, че  от 2005г родителите не живеят заедно ,децата се отглеждат от майката и тя полага грижи за тях .Бащата не се интересува от децата ,не дава издръжка ,не ги посещава .Издръжката им е изцяло в тежест на майката . Майката работи като г. ,получава минимална работна заплата . Има по-голям син ,който е самостоятелен и е п. по б. .Бащата няма други деца ,последният има з. п. ,но свидетелката не знае какви .Месечно за двете деца са необходими около 600лв за разходите им

От разпита на св Ю. се установява ,че ответникът живее в неговия дом ,защото няма къде да живее . Претърпял е тежка хирургическа интервенция  и няма близки ,които да се грижат за него .Страда от о. з..Претърпял е *** операции, л. .Няма никакви доходи –нито заплата ,нито пенсия . Разходите му се поемат от свидетеля .Предстоят му операции ,но няма платени здравни осигуровки ,макар да е наложително спешното му лечение .За да постъпи на лечение свидетелят ще заплати осигуровките му .Децата живеят в пансион към С. у. .Всяка седмица идват в дома на свидетеля ,за да видят баща си .Когато бащата работил – им предоставял средства ,неголеми суми .Ответникът опитвал да работи ,но здравословното му състояние не позволява

Приложена към делото е квитанция към ПКО ,видно от която таксата за пансиона на ищците възлиза на 140лв месечно. От приложената епикриза  и медицинска документация на ответника се установява ,че с диагноза ,, п. к. с и. до м. с. ж.. ,,.Проведена е интервенция ,,Р. л. със с. ш. л. д. ,, . 

От заключението на приетия по делото социален доклад на ДСП – П., се установява, че след раздялата между родителите майката посреща базовите , емоционалните и образователните потребности на децата си .Контактите на децата с бащата са периодични .Майката счита ,че бащата не се интересува от синовете си и не поема част от грижите по отглеждането и възпитанието им .Наблюдава се силна емоционална връзка между майката и момчетата .От страна на майката е изразено желание за сътрудничество с ответника по въпроси ,касаещи синовете им .Необходимо е размерът на издръжката да бъде съобразен с възрастта и потребностите на децата за осигуряване на финансова стабилност в ежедневието им .

При така установените факти от значение за спора съдът достигна до следните правни изводи:

За да бъде уважен искът за осъждане на ответника да заплаща месечна издръжка на децата  си в определен размер следва да се установи, че ответникът е баща на същите , като следва да бъде установен размерът на доходите на всеки от родителите на детето,с оглед преценката на възможностите им да осигурят издръжка на сина си.

Задължението за издържане на детето до навършване на пълнолетие възниква за родителите с факта на раждане на детето, като съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 2 от СК, в сила от 01.10.2009 г. ,те дължат издръжка независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Конкретният размер на издръжката се определя от нуждите на детето и възможностите на родителите, които я дължат - чл.  142, ал.1 СК. Алинея втора на чл. 142 СК посочва, че минималният размер на издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.  Правото на детето да получи издръжка от своите родители е безусловно и е достатъчно наличието на качеството „ненавършило пълнолетие дете”. При новата нормативна уредба съдът не е обвързан от определени максимални размери и с оглед на конкретните доказателства по всяко дело за издръжка може да определи издръжка, която е в интерес на детето и съответства на доходите на родителя.

Задължението за издръжка е семейноправно задължение ,в основата му лежи определена семейна връзка – в случая кръвно родство, то е законно- самият закон определя условията,предпоставките ,при които се поражда ,променя или погасява , и е строго лично –неразривно свързано с личността на задължения и оправомощения Задължението на родителите да издържат децата си е в основата си морално задължение , като задължението за издръжка по чл143СК- при ненавършили пълнолетие деца е безусловно от гледна точка на положението на детето

Същевременно от събраните доказателства се установява ,че  бащата  е тежко болен човек ,без доходи и е затруднен да поема собственото си лечение и издръжка  . Същият няма други низходящи ,на които да дължи издръжка .С оглед на обстоятелството ,че издръжката на ненавършилите пълнолетие лица е безусловна ,и родителят я дължи ,независимо дали е трудоспособен ,то ответникът следва да бъде осъден да заплаща издръжка на синовете си .Същата следва да бъде в минималния размер за страната ,като съдът взема предвид тежкото здравословно състояние на ответника . Тъй като ищецът н.Т. междувременно е навършил пълнолетие ,то издъжкта ще се дължи от подаването на исковата молба до навършване на пълнолетие ,което е законоустановена причина за прекратяването на това задължение .

Искът за присъждане на издръжка за минал период от време – от 02 10 2016-02 10 2017г  следва да бъде  уважен ,в същия размер – минимален такъв ,тъй като от събрания доказателствен материал/ свидетелски показания ,/ се установява, че  през този период ответникът не  е изпълнявал задължението си за издръжка на децата.

За присъдената издръжка занапред ответникът дължи ДТ в размер на 91,80лв , а върху искът за изминал период от време – ДТ в размер на 122,40лв

 

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА Р.Н.Т. ЕГН **********,  да заплаща  на сина си Х.Р.Т. ЕГН **********  ,със съгласието на неговата майка и законен представител О.Х.С. ЕГН **********   ,издръжка в размер на 127,50  ( сто двадесет и седем лева и петдесет ст ) лева месечно, начиная от02 10 2017г , до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска, от падежа до окончателното и изплащане..

ОСЪЖДА Р.Н.Т. ЕГН **********,  да заплаща  на сина си Х Н.Р.Т. ЕГН **********  ,със съгласието на неговата майка и законен представител О.Х.С. ЕГН **********, издръжка в размер на 127,50  ( сто двадесет и седем лева и петдесет ст ) лева месечно, начиная от 02 10 2017г , до 13 04 2018г , ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска, от падежа до окончателното и изплащане..

ОСЪЖДА Р.Н.Т. ЕГН **********,  да заплати   на синовете си  Х.Р.Т. ЕГН **********   и Н.Р.Т. ЕГН ********** ,  издръжка в размер на по 127,50лв/ сто двадесет и седем лева и петдесет ст/ за изминал период от време – за периода 02 10 2016г до 02 10 2017г ,ведно със законната лихва ,от падежа до окончателното изплащане на дължимата сума

ОСЪЖДА Р.Н.Т. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 214,20 лв ( двеста и четиринадесет лева и двадесет ст .)  – държавна такса върху уважения размер на иска .

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщението

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

Вярно с оригинала.

Д.Н.