Гражданско дело 15424/2017 - Определение - 29-08-2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

  8527                                   29 август  2018 г.                        Гр. Пловдив

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение XVІII състав

в закрито заседание

на 29.08.2018 година 

в състав:

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 15424 по описа на Пловдивският районен съд за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е спряно по взаимно съгласие на страните.

Определението за спиране на производството, на основание чл.229,т.1 ГПК е постановено на 20.12.2017 г.  Съдебният акт е влязъл в сила на 12.01.2018 г.  

Течащият  от датата на  влизане в сила на определението за спиране /12.01.2018 г./, законоустановен 6-месечен срок по чл.231,ал.1 ГПК, броен според процесуалните правила на ГПК, е изтекъл на 12.07.2018 г. В този период от време, никоя от страните не е поискала възобновяване на производството, депозирайки пред съда надлежната молба. Предвид обективното изтичане на установения процесуален срок – 6 месеца от спирането и бездействието на страните, изпълнен изцяло се явява фактическият състав на чл. 231,ал.1 ГПК, поради което висящото съдебно производство следва да се прекрати.

Водим от изложеното и на основание чл.252,вр.чл.231,ал.1 ГПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 15424/2017 г. по описа на Пловдивски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Николай Стоянов

 

Вярно с оригинала!

РЦ