Гражданско дело 15260/2017 - Решение - 21-12-2017

Решение по Гражданско дело 15260/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 4470

 

21.12.2017 година, град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски районен съд, I брачен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛИЛИЯ МИТЕВА

 

при участие на секретаря Свобода Александрова като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 15260 по описа за 2017 г., установи следното:

 

**********************************************************

С оглед изложеното и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ брака, сключен на **** г. в гр. П. между Б.Н.Х. - Г., ЕГН ********** и К.Б.Г.. ЕГН **********, за който е издаден Акт за граждански брак № ****

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака ненавършило пълнолетие дете К. К. Г., ЕГН **********, роден на ***г. на майката Б.Н.Х. - Г., ЕГН ********** като ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето при майката на адрес гр. П., ул. ****.

ОПРЕДЕЛЕЯ режим на лични контакти между бащата К.Б.Г.. ЕГН ********** и детето К. К. Г., ЕГН **********, роден на ***г. както следва: Бащата ще взема при себе си детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца, съответно от 9.00 часа събота до 19.00 часа неделя, както и по един месец през лятото. който да не съвпада с годишния отпуск на майката. Бащата ще може да взема детето и в други дни, както и за по-дълъг период от време, след допълнително уговаряне между страните.

ОСЪЖДА бащата К.Б.Г.. ЕГН **********,*** да заплаща издръжка на детето  чрез неговата майка Б.Н.Х. - Г., ЕГН **********,***  месечна издръжка в размер на 250 /двеста н петдесет/ лева, начиная от 25.09.2017 г. до настъпване на законна причина за прекратяването или изменението на издръжката.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, собственост на трети лица, находящо се в град П., бул. **** на Б.Н.Х. - Г. и на детето - К. К. Г..

По време на брака страните не са придобили недвижими имоти.

Страните заявяват. че предварително са поделили, доброволно. по между си придобитите от тях през време на брака движими вещи и нямат претенции един към друг в тази връзка.

Към датата на подписване на настоящото споразумение страните нямат влогове.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Б.Н.Х. - Г., ЕГН ********** да възстанови предбрачното си фамилно име – Х.

Съпрузите са трудоспособни и не си дължат издръжка един на друг след развода.

Разноските по настоящото дело се понасят от страните, както са направени. С настоящото споразумение страните уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си и декларират, че за и бъдеще няма да имат никакви претенции един към друг.

ОСЪЖДА К.Б.Г.. ЕГН **********,*** да заплати  по сметка на Районен съд – Пловдив държавни такси за производството както следва: сума в размер на 180 лв /сто и осемдесет лева/ във връзка с определената издръжка за детето и сума в размер на 10 лв /десет лева/ - държавна такса за производството по прекратяване на брака.

ОСЪЖДА Б.Н.Х. - Г., ЕГН **********,***  да заплати 10 лв /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса за производството.

На основание чл. 330, ал. 5 ГПК решението не подлежи на обжалване.   

СЪДИЯ: /п./ Лилия Митева

 

Вярно с оригинала

С.Ч.