Гражданско дело 14964/2017 - Определение - 23-03-2018

Определение по Гражданско дело 14964/2017г.

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                          2894/     23.03.2018г. , гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 14964 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            Производството по делото е образувано по искова молба от Х.Н.Х., ЕГН ********** *** против „Профи Кредит България” ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Мотописта”, бул. „България” № 49, вх.В.

   С определение от 02.02.2018г. съдът е оставил без уважение молбата на Х.Н.Х. за освобождаване от държавна такса в размер на 144.01 лв., като след влизане в сила на това определение, с разпореждане от 09.03.2018г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е указано в едноседмичен срок от съобщението да внесе държавна такса в размер на 144.01 лв. и в същия срок да представи по делото платежен документ за това. В разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията в срок, исковата молба ще бъде върната. Съобщението за това е надлежно връчено на пълномощника на ищеца адв.И., но до изтичане на едноседмичния срок, а и до постановяване на настоящето определение, даденото указание не е изпълнено.

Поради това и на основание чл.129, ал.3 ГПК съдът намира, че исковата молба подлежи на връщане.

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ВРЪЩА искова молба от Х.Н.Х., ЕГН ********** *** против „Профи Кредит България” ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Мотописта”, бул. „България” № 49, вх.В и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 14964 по описа за 2017г. на Пловдивски районен съд.

              

                  Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала!

П. К.