Гражданско дело 14423/2017 - Определение - 29-09-2017

Определение по Гражданско дело 14423/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 9031                       29.09.2017 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в закрито заседание на двадесет и девети септември две хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Точевски гражданско дело № 14423 по описа на съда за 2017 г., намира следното:

 

 

 

***************************************************************

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по гр. дело № 14423/ 2017 г. по описа на ПРС, XVI- ти гр. състав, образувано по предявения от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- гр. Пловдив, ЕИК: 115010670, против В.Р.С., ЕГН: **********, иск за осъждане на ответника да преустанови неизпълнението и противоправното бездействие, както и да изпълни задължението си като потребител за осигуряване на достъп до индивидуалния водомер в имота си за отчитане на водоподаването в него.

 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

СЪДИЯ:  /п/

                                                                                   / Александър Точевски /

 

Вярно с оригинала!

КЯ