Гражданско дело 13776/2017 - Определение - 07-08-2018

Определение по Гражданско дело 13776/2017г.

ПРОТОКОЛ

Определение № 7954/07.08.2018 г.

 

Година 2018                                                     Град Пловдив

Пловдивски районен съд                                ІІ брачен състав

На седми август                                              Година 2018

 

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                              

Секретар: Тодорка Радева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело 13776 по описа за 2017 година.

На поименното повикване в 9,45 часа се явиха:

 

………………………………………………………………………………………….

По изложените съображения,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства по делото.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

БАЩАТА Ж.Н.Д. ***, с ЕГН **********, се задължава да заплаща на непълнолетното си дете Ж.Ж.Д. с ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на нейната майка и законен представител С.П.М. ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР от 80 лв. месечно, съгласно Решение по гр.д.№ 6223/2008 г., по описа на РС – В.; на 127,50  лв. /сто двадесет и седем лева и 50 ст./ месечно, считано от 01,01,2018 година, до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

БАЩАТА Ж.Н.Д. ***, с ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете М.Ж.Д. ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител С.П.М. ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР от 80 лв. месечно, съгласно Решение по гр.д.№ 6223/2008 г., по описа на РС – В.; на 127,50  лв. /сто двадесет и седем лева и 50 ст./ месечно, считано от 01,01,2018 година, до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

Разноските между страните остават така, както са направени до момента.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

За ищците:                                                         За ответника:

         /Зак.пр. С.М./                                           /а.*******/

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ОСЪЖДА Ж.Н.Д. ***, с ЕГН **********; да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 62,70 лв. /седемдесет и два лева и 70 ст./, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 13776/2017 г. по описа на ПдРС, Втори брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПдОС в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 9,56 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: п/ Т.Радева

Вярно с оригинала.

ТР