Гражданско дело 13051/2017 - Решение - 06-12-2017

Решение по Гражданско дело 13051/2017г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

4271

гр. Пловдив, 06.12.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на шести ноември през две хиляди и седемнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 13051 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството по делото е по чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, образувано по молба на Б.Т.Х. с ЕГН: ********** ***,  като законен представител на С. М. П. с ЕГН: ********** и Ш. М. П. с ЕГН: **********, за промяна на промяна на бащиното и фамилното им име от М. П.  на Б. Х..

         -------------------------------------------------------------------------------------

Водим от горното, Съдът    

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА промяна на фамилното име на С. М. П. с ЕГН: ********** с постоянен адрес-*** от П.  на Х..

ДОПУСКА промяна на фамилното име на Ш. М. П. с ЕГН: **********, с постоянен адрес-*** от П.  на Х..

ОТХВЪРЛЯ искането за промяна на бащиното име на С.М.П. с ЕГН: ********** с постоянен адрес-*** от М. на Б..

ОТХВЪРЛЯ искането за промяна на бащиното име на Ш. М. П. с ЕГН: **********, с постоянен адрес-*** от М. на Б..

 

 Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчване на страните.

 

Препис от решението, след влизането му сила, следва да бъде изпратено на Община П. за отразяване на допуснатата промяна в регистрите за гражданското състояние, на РС Пловдив - Бюро „Съдимост” и на ЕСГРАОН на областно ниво. 

 

СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала.

ЛШ