Гражданско дело 121/2017 - Определение - 23-01-2017

Определение по Гражданско дело 121/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 623

23.01.2017 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията Ангелов гражданско дело № 121 по описа на съда за 2017г., намира следното:

            ………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                      О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА искова молба с вх. № … от …г., подадена от „АС м.“ ЕООД срещу „Х. с.“ ЕООД и ТД на НАП-П.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 121 по описа за 2017 г. на Районен съд- Пловдив, XIV гр.с. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                          / Тоско Ангелов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ