Гражданско дело 11477/2017 - Решение - 21-11-2019

Решение по Гражданско дело 11477/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4451

21.11.2019 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11477 по описа на съда за 2017 г., намира следното:

            Производството е по реда на чл. 250 ГПК.

В законоустановения срок е постъпило искане за допълване на решението с произнасяне по искането за отмяна на констативния нотариален акт издаден в полза на ответницата В.Д. и И. М., наследодател на останалите ответници, за собственост по наследство от И.К.на ПИ с площ от 222 кв.м., съставляващ имот № **** по плана на ****.

Ответниците не подават становища по искането. 

Непълно е решението, което не обхваща целия спорен предмет. При непълното решение липсва формирана воля на съда относно част от спорното право; един от съединението искове или допълнителни искания, свързани с предмета.

С постановеното по делото решение, претенцията на ищеца е уважена частично, като за част от заснетия по действалия кадастрален план имот № *****, с площ от около 64 кв.м., искът е отхвърлен. В исковата молба е направено искане за отмяна на констативния нотариален акт. Има искане, по които съдът не се е произнесъл, поради което са налице предпоставките за допълване на постановеното решение с произнасяне по него.

Самото искане за отмяна на нот. акт на основание чл. 537 ГПК е неоснователно.

С констативния нотариален акт се установява право на собственост върху недвижим имот. Лице, което претендира правото на собственост, признато с констативния нотариален акт, може по исков път да установи несъществуването на удостовереното с този нотариален акт право. Защитата на това лице е по исков път, като с постановяването на съдебно решение, което със сила на присъдено нещо признава правата на третото лице по отношение на посочения в констативния нотариален акт титуляр, издаденият нотариален акт следва да се отмени на основание чл. 537, ал. 2 ГПК. Отмяната на констативния нотариален акт на това основание винаги е последица от постановяването на съдебно решение, с което се признават правата на третото лице.

В настоящия случай, правата на ищеца за признати само за част от спорната площ, като за друга претенцията му е отхвърлена. Поради това и представеният констативен нотариален акт продължава да удостоверява правото на собственост на ответниците, върху земята, но в граници различни от тези по действалия към момента на съставянето му кадастрален план. Самата промяна на границите на признатото право на собственост не е основание за отмяна на констативния нотариален акт нито изцяло, нито частично, защото правата са били правилно удостоверено по отношение на субектите, а констатираната грешка в нанасянето на границите подлежи на поправка.  

Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА Решение № 3343 от 09.08.201г., постановено по гр. д. № 11477/2017г. по описа на ПРС, XIV гр.с. като:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за отмяна на нотариален акт за собственост върху недвижим имот, вписа в СВ вх. рег. № ******.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                               /Тоско Ангелов/

                                                              

Вярно с оригинала.

Р.М.