Гражданско дело 11477/2017 - Определение - 12-10-2017

Определение по Гражданско дело 11477/2017г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 9522

12.10.2017 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията Ангелов гражданско дело № 11477 по описа на съда за 2017г., намира следното:

            …………………………………………………………………………………………………………………….

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА искова молба с вх. № …/…г., подадена от О. П. срещу В.Д., Г.Н., М.М. и А.М., като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 11477 по описа за 2017 г. на Районен съд- Пловдив, XIV гр.с. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                          / Тоско Ангелов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ