Гражданско дело 10870/2017 - Решение - 10-04-2018

Решение по Гражданско дело 10870/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1172                                      Година 10.04.2018                          Град  Пловдив

 

          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                       ХІІІ граждански състав

На двадесет и девети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА.

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 10870 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                   Производството е по установителен иск с правно основание чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 415 от ГПК, предявен от „ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД - П..., ЕИК ... с У... Ч...Й....К...., адрес на управление гр. П..., ул.»г...д...» №... чрез адв. В.К. *** офис ..., с който се иска от съда да признае за установено по отношение на „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД, ЕИК..... вписано в Търговски регистър при АВ, със седалище и адрес на управление : гр.П..., ул."П.. Б... №... представлявано от У...ите Н... К...М... и ц...с...с... - заедно и поотделно, съществуването на вземане в размер на:

           Сумата от общо 11 000 лева с вкл. ДДС, представляваща остатьк от главница дължима по фактура №0000004613/04.01.2017г. издадена за доставка на дизелово гориво Б6  - 8.176.000 л. на обща стойност 12 4 60.22 лв; 2. Автомобилен бензин А95/7% биоетанол – 3328.000 л. на обща стойност 5.158.40 лв., 1 бр транспорт - 160 лв. или всичко на обща стойност 21 334.34 лв с вкл. ДДС.

           Сумата от 244.32 лв., представляваща неустойка за забава върху главницата по фактура №................... с вкл. ДДС за периода от 13.01.2017г. до 31.01.2017 г., съгласно чл.6.7. от Договор от ....

           Сумата от 347.78 лв. представляваща неустойка за забава върху главницата по фактура №............с вкл. ДДС за периода от 01.03.2017г. до 31.03.2017г. съгласно чл.6.7 от Договор от ...

 ведно със законната лихва върху сбора от сумите от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумата.

       Претендира разноски по заповедното призводство и в настоящото производство.

Твърди, че по занятие продавал г... и техни п.. Между страните бил сключен договор от...с предмет покупко - продажба на г..., като ищецът по силата на цитирания договор периодично продавал на ответното дружеството - купувач дизел и бензин, който се доставял до бензиностанцията на ЕМ ТИ СИ - Петрол, чрез цистерна, собствена на дружеството ищец, като транспортът бил за сметка на купувача. Страни по договора от ... били ищецът, ответникът и двама поръчители, физически лица - ц...с...с... и Н... К...М..../У...и на ответното дружество/, които поели задължение солидарно с купувача за задължението му по договора и за всички последствия от неизпълнението му.

Твърди, че на база условията в договора ответното дружество заявило до ищеца покупката на следното количество гориво към ...

1.  Дизелово гориво Б6-8.176.000 л. и автомобилен бензин А95/7% биоетанол - 3,328.000 л., които да бъдат доставени до посочената от тях бензиностанция, с транспорт за сметка на ответника.

Твърди, че горивото било доставено на базата на длъжника, с транспорт за негова сметка, за което била издадена товарителница ... респ. била съставена ф-ра ....с ДДС за доставените горива и извършения транспорт, която включвала Дизелово гориво Б6-8.176.000 л.на ед. цена 1.5240 или на обща стойност 12 460.22 лв. и Автомобилен бензин А95/7% биоетанол - 3,328.000 л. ед. цена 1.5500 или на обща стойност 5.158.40 лв., 1бр. транспорт – 160 лв., или всичко на обща стойност 21 334,34 с ДДС.Твърди, че съгласно чл.5.1 от Договора от ... падежът за плащане на доставката бил до 10 дни от продажбата, като деня на продажбата бил ден първи. Срокът за плащане стойносгта на горивото и транспорта бил с падеж ...., тъй като доставката била осъществена на ...

Твърди, че ответното дружество не е изпълнило задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и услуга на падежа, поради което Съгласно чл.6.7 от Договора, купувачът дължи неустойка за забава на плащането уговорено в чл.5.1. от Договора, а по смисъла на чл.6.8 продавачът издавал протокол за изчислението на неустойката.

Твърди, че с оглед настъпилата забава за плащане на главницата по ф-ра ........... на падежа, ищецът издал протокол за неустойка, която ответникът им дължи, във връзка с настъпилата забава за изпълнение в срок на цената на доставката, както следва:

1.Неустойка за забава в размер на 244.32 лв за периода от 13.01.2017г до 31.01.2017г. върху главница в размер на 21 334.34 лв по ф-ра .... съгласно чл.6.7. от Договора

2.Неустойка за забава в размер на 347.78 лв за периода от 01.03.2017г до 31.03.2017г. върху остатька от главницата по ф-ра ......в размер на 19 000 лв, съгласно чл.6.7 от Договора

Твърди, че ответникът по банков път извършил частични плащания по цитираната фактура на .....- сумата от 2 334.34 лв и на 28.03.2017г. - сумата от 3 000 лв., като неплатена останала сумата от 16 000 лв с вкл. ДДС - общ остатък от цената на горивата и транспорта.

Твърди, че тъй като след ... нищо не им било платено от вземането, което въключвало остатъка на главницата и неустойката за забава, подали заявление по чл. 410 от ГПК пред съда за събирането му.

Твърди, че било образувано ч.гр.д.№5811/21.04.2017г. по описа на 19 гр.с ПРС и издадена ЗИПЗ, по която ответното дружество ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ ООД и поръчителите - ц...с...с... ЕГН:**П...и Н... К...М... ЕГН:**********, всички като длъжици солидарно били осъдени да заплатят на ищеца претендираните суми.

В хода на образуваното заповедно производство, на .. по банков път ответното дружествто ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ ООД им внесло сумата от 5 000 лв/ пет хиляди лева/ с основание плащане по ф-ра ... с което частично погасило търсената главницата по фактура№....... до сумата от 11 000 / единадесет хиляди / лева с вкл.ДДС, респ. на 16.06.2017г. подало възражение по реда на 414 от ГПК.

Физическите лица, солидарни длъжници - ц...с...с... и Н... К...М... не подали възражения пред заповедния съд в срока по чд.414 от ГПК, поради което по отношения на тях подали искане за издаване на ИЛ във връзка с влязлата в сила Заповед за изпълнение на парично задъджение 3499/24.04.2017г на ПРС, 19 гр.с изд. по ч.гр.д. 5811/2017г

С оглед на гореизложеното, правният интерес от предявяване на настоящия иск бил само по отношение на ответника ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ ООД тъй като с възражението се оспорвало вземането, за което била издадена ЗИПЗ.

   ОТВЕТНИКЪТ „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД, чрез п.... адв. Б.З., с отговора на исковата молба заявява, че предявения иск е неоснователен. Твърди, че ответното дружество било изплатило задължението си по предявения иск. Сумата от 11 000 лева била изплатена на два пъти съответно 3700 лева след запор на сметката на дружеството в банка ......ЕАД от страна на ЙОНИ ОЙЛ ЕООД, а остатъка от 7300 лева в брой на У...я на 11.09.2017 г. поради запор на всички банкови сметки и обективна невъзможност за превода им по банков път.

   Заявява, че оспорва представените с исковата молба писмени доказателства.

          От събраните по делото доказателства,  които прецени поотделно и в тяхната съвкупност,  при спазване разпоредбите на чл. 235 ГПК,  съдът прие за установено следното:

                      Съгласно приетия като доказателство по делото в заверен препис Договор от ...., се установява сключен между страните договор за покупко-родажба на горива.

                      Представени са в заверени преписи Фактура №................. с вкл. ДДС и Товарителница от същата дата, от които се установява, че ищеца е продал на ответника горива, които са били доставени в базата на ответника.

                     Представени са два протокола за неустойка съответно №... и №.... по посочената фактура №.........

                     Представено е Извлечение  по сметка на „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД,, от което се установява, че ответното дружество е платуло сумата от 5000 лева по фактура №..... на ......

                     По делото е прието заключение по допусната съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице М.М., от което се установява, че размерът на фактурираните задължения по фактура №...........за извършена доставка на гориво е в общ размер на 21 334,34 лева с вкл. ДДС. Твърди се, че фактурата е отразена в дневниците и регистрите и е осчетоводена по счетоводните сметки както при дружеството ищец, така и при дружеството ответник. Същата е отразена в дневника за продажби на ищеца за м. я...г. и в дневника за продажби на ответника за същия месец.

                    Вещото лице е установило, че ищеца е внесъл ДДС за тази фактура по сметка на ТД на НАП, а ответника е използвал правото на приспадане на данъчен кредит за начисления ДДС.

                  Установява се, че за периода от издаване на фактурата до датата на завеждане на исковата молба - ... при ищеца са осчетоводени извършени от ответника „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД и получени от ищеца частични плащания на обща стойност 10 334,34 лева. От завеждане на исковата молба до датата на проверката от експертизата не са извършвани плащания по фактурата.

                  Установява се неразплатен остатък по фактурата, след приспадане на частичните плащания в общ размер на 11 000,00 лева.

                  Вещото лице е установило, че по представените протоколи неустойката за периода 13.01.2017г. до 31.01.2017 г., съгласно чл.6.7. от договора е в размер на 244,32 лева, а за периода 01.03.2017г. до 31.03.2017г. съгласно чл.6.7 от договора е в размер на 347,78 лева.

                 Останалите представени доказателства не променят направените изводи.

                  Предявеният иск е допустим, тъй като е заведен в едномесечния срок от получаване на съобщението, изпратено до заявителя по заповедното производство „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД, че е постъпило възражение от длъжника „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД.

      От събраните по делото писмени доказателства се установява по несъмнен начин, че между страните по делото са съществували облигационни отношения по силата на Договор за покупко – продажба на горива.

      Ответната страна възразява, че била изплатила задължението си по предявения иск.

      Преценявайки основателността на иска, следва да се изхожда от доказателствената тежест в процеса. Общото правило при облигационните искове е, че ищеца следва да докаже качеството си на кредитор, падежа и изискуемостта на вземането си, а ответникът (длъжник) следва да докаже факта на плащането.

      Уважаването на претенцията предполага доказване кумулативното наличие на няколко предпоставки, а именно: между страните да е съществувало валидно правоотношение, възникнало със сключването на договор за покупко-продажба; за възникването му е необходимо постигане на съгласие между страните по него относно вещта и цената, като продавачът се задължава да прехвърли собствеността и предаде вещта, а купувачът да я получи и да заплати цената.

                    Видно от представените по делото писмени доказателства съдът намира, че горивата предмет на договора за продажба от от ...... са били доставени на ответното дружество „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД, за което е била издадена фактура №....................

                    Установи се от заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза, че фактура №.......... е осчетоводена в счетоводствата на двете дружества, същата е била включена в дневниците за покупките  и продажбите по ЗДДС.

                    Ответното дружество е извършило частични плащания по същата фактура на обща стойност 10 334,34 лева.

        Съдът намира за неоснователно възражението на ответника, че остатъка по фактурата е бил заплатен. Надлежни доказателства в този смисъл от ответното дружество  не са ангажирани.

         Зачитайки правната характеристика на фактурата, като частен свидетелстващ документ и доколкото автентичността й не е оспорена, съдът намира, че сумата посочена в нея е дължима до остатъка за който се установява, че не е извършено плащане. Нещо повече, отразяването й в счетоводството на ответното дружество „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД, представлява признание на задължението и доказва неговото съществуване (в този смисъл е и решение № 46/27.03.2009 г. по т. д. № 454/2008 г. на ВКС ІІ т.о. и  Решение № 42/19.04.2010 г. по т. д. № 593/2009 г. на ВКС, ТК, II т. о., които са постановени по реда на чл. 290 от ГПК и като такива имат задължителен характер, съгласно указанията по т. 2 от Тълкувателно решение на ОСГТК на ВКС от 19.02.2010 г.). В случая ответното дружество „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД, дори е ползвало данъчен кредит по нея с оглед разпоредбите на чл. 3 от ЗДДС.

        Съгласно чл.6.7 от Договора, купувачът дължи неустойка за забава на плащането уговорено в чл.5.1. от Договора, а по смисъла на чл.6.8 продавачът издавал протокол за изчислението на неустойката.

         Вещото лице е изчислило размера на неустойките които са дължими съгласно изготвените протоколи и съобразно настъпилата забава за плащане на главницата по ф-ра.... както следва: Неустойка за забава в размер на 244.32 лв за периода от 13.01.2017г до 31.01.2017г. върху главница в размер на 21 334.34 лв по ф-ра ..........., съгласно чл.6.7. от Договора и Неустойка за забава в размер на 347.78 лв за периода от 01.03.2017г до 31.03.2017г. върху остатька от главницата по ф-ра ............ в размер на 19 000 лв, съгласно чл.6.7 от Договора

       От изложеното по-горе се налага обоснован извод, че предявеня иск, с който се иска да бъде признато за установено, че „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД дължи на „ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД, сумата от общо 11 000 лева с вкл. ДДС, представляваща остатък от главница дължима по фактура №............ издадена за доставка на дизелово гориво Б6  - 8.176.000 л. на обща стойност 12 4 60.22 лв; 2. Автомобилен бензин А95/7% биоетанол – 3328.000 л. на обща стойност 5.158.40 лв., 1 бр транспорт - 160 лв. или всичко на обща стойност 21 334.34 лв с вкл. ДДС; Сумата от 244.32 лв., представляваща неустойка за забава върху главницата по фактура №..........с вкл. ДДС за периода от 13.01.2017г. до 31.01.2017 г., съгласно чл.6.7. от Договор от 27.10.2016 г.; Сумата от 347.78 лв. представляваща неустойка за забава върху главницата по фактура №.............в размер на 10 000 лв с вкл. ДДС за периода от 01.03.2017г. до 31.03.2017г. съгласно чл.6.7 от Договор от 27.10.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумата, е основателен и доказан.

                   Основателна е и претенцията за законна лихва върху главницата от 11 000,00 лева, считано от подаване на заявлението - 21.04.2017 г. до окончателното изплащане на сумата и съдът следва да я присъди като такава.

                   По отношение на разноските:

                   В хода на заповедното производство заявителят „ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД, е направил разноски в размер на 1 245,00 лева от които 345,00 лева за държавна такса и 900,00 лева за а.. в... и същите са залегнали в заповедта за изпълнение.

                  Съобразно т. 12 от ТР № 4/2014 г. разноските, сторени в заповедното производство, включително когато не изменя разноските по издадената заповед за изпълнение, следва да се присъдят с решението по исковото производство, като съдът се произнася с осъдителен диспозитив.

                  Предвид уважаването на иска, в полза на ищеца следва да се присъдят сторените в заповедното производство разноски в размер на 1 245,00 лева.

                  На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца и сумата от 1 281,85 лева разноски по настоящото производство, от които 231,85 лева за държавна такса, 150,00 лева за възнаграждение на вещо лице и 900,00 лева за възнаграждение на един адвокат.

                 С оглед на горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И:

 

                 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД, ЕИК 203733718, вписано в Търговски регистър при АВ, със седалище и адрес на управление: гр.П..., ул."П... Б... №..., представлявано от У..... Н... К...М... и ц...с...с... - заедно и поотделно, че „ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД - П..., ЕИК BG 201065832 с У... Ч...Й....К...., адрес на управление гр. П..., ул.»г...д...» №.., чрез адв. В.К. *** офис ..., има  вземане спрямо него в размер на: сумата от общо 11 000,00(единадесет хиляди) лева с вкл. ДДС, представляваща остатък от главница дължима по фактура №.............. издадена за доставка на дизелово гориво Б6  - 8.176.000 л. на обща стойност 12 4 60.22 лв; 2. Автомобилен бензин А95/7% биоетанол – 3328.000 л. на обща стойност 5.158.40 лв., 1 бр транспорт - 160 лв. или всичко на обща стойност 21 334.34 лв с вкл. ДДС; сумата от 244,32(двеста четиридесет и четири) лева, представляваща неустойка за забава върху главницата по фактура №..................... с вкл. ДДС за периода от 13.01.2017г. до 31.01.2017 г., съгласно чл.6.7. от Договор от ....г.; сумата от 347,78(триста четиридесет и седем лева и 78 ст.) лева представляваща неустойка за забава върху главницата по фактура №...........в размер на ... вкл. ДДС за периода от 01.03.2017г. до 31.03.2017г. съгласно чл.6.7 от Договор от ... ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК – 21.04.2017 г. датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр. дело № 5811/2017 г. до окончателното изплащане.

     ОСЪЖДА „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД, ЕИК 203733718, вписано в Търговски регистър при АВ, със седалище и адрес на управление : гр.П..., ул."П.. Б... №..., представлявано от У...... Н... К...М... и ц...с...с... - заедно и поотделно, да заплати на „ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД - П..., ЕИК ............ У... Ч...Й....К...., адрес на управление гр. П..., ул.»г...д...» №..., чрез адв. В.К. *** офис ..., сумата от 1 245,00(хиляда двеста четиридесет и пет) лева разноски, направени в хода на заповедното производство, развило се по ч.гр. дело № 5811/2017 г. по описа на ПРС.

     ОСЪЖДА „ЕМ ТИ СИ - ПЕТРОЛ" ООД, ЕИК 203733718, вписано в Търговски регистър при АВ, със седалище и адрес на управление : гр.П..., ул."П...Б...№.., представлявано от У..... Н... К...М... и ц...с...с... - заедно и поотделно, да заплати на „ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД - П..., ЕИК ..........с У... Ч...Й....К...., адрес на управление гр. П..., ул.»г...д...» №..., чрез адв. В.К. *** офис ..., сумата сумата от 1 281,85(хиляда двеста осемдесет и един лева и 85 ст.)лева разноски направените в хода на настоящото исково производство.

                 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от  връчването му на страните.

 

                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.