Гражданско дело 10271/2017 - Определение - 18-07-2019

Определение по Гражданско дело 10271/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   8059                         18.07.2019  година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети януари през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

 

Секретар Величка Динкова

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

административно дело номер 10271 по описа за 2017 година.

 

            …………………………………………………………………….

Мотивиран така, съдът

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима, жалбата на Д.А.К.  ЕГН ********** с адрес ***, съдебен адрес:***, адв. Н.А., с която се оспорва като нищожна Заповед *** от 01.08.2008г. на Д. на ОД „З.“ с която е одобрено протоколно решение №1 от 24.07.2008г., с което са определени и посочени като общински, на осн. чл.19 ал.1 ЗСПЗЗ земеделски земи в частта му която засяга поземлен имот ………… от 10578 кв.м.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 10271/2017г. по описа на Пловдивския районен съд.

 

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Ж.Желев/

 

         Вярно с оригинала

         ВД