Гражданско дело 9831/2016 - Определение - 15-07-2016

Определение по Гражданско дело 9831/2016г.

 

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №6278

 

     гр. Пловдив, 15.07.2016 г.

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ-ти граждански състав, на 15.07.2016г., в закрито заседание в състав:

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 9831/2016 г. по описа на съда, и за да се произнесе , съобрази:  

     Исково производство.

     Делото е образувано по искова молба на С.М.Т. , ЕГН **********, с адрес ***, депозирана против "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , ул. Христо Г. Данов 37, ЕИК 123526430, и искане да се постанови решение, с което да се осъди ответника „ да извърши промяна на вида на консумираната   електрическа енергия от стопански на битови нужди „ и алтернативно , ако този иск не бъде уважен ,  „ да се установи по отношение на процесния обект , че вида на консумираната електрическа енергия е за битови нужди, докато не бъде извършена последваща промяна”. Твърди се че между страните има договор за доставка на електричество до обект , собствен на ищеца, според уговореното по който обаче ответника доставя до обекта електричество за стопански цели; ищецът претендира , че следвало , по различни причини , да се доставя електричество за битови цели.

    И двата иска , така , както са формулирани , са недопустими.

    Според чл. 124 ал. 3 от ГПК , Иск за пораждане, изменение или прекратяване на граждански правоотношения може да се предяви само в предвидените в закон случаи.  Предявени са с исковата молба точно такива искове , тъй като систематичното, граматическо и стилистично тълкуване на исканията  води съда до извод, че се цели промяна във вида на доставената по силата на договор между страните електрическа енергия , тоест, постигане на едностранно изменение на съдържанието на договора , а оттам  - и на престацията на електроразпределителното дружество – ответник. Същевременно няма закон , който да предвижда такъв особен иск за изменение на това правоотношение, и то може да бъде  изменено само по силата на договорка между страните . В тази връзка , ищецът разполага с извънсъдебен механизъм за постигане на целите си – той може да прекрати договора си с ответника и да сключи нов, вече като битов краен потребител, ако са налице предпоставките за това .

    Затова исковете са недопустими , и производството по делото следва да се прекрати на основанието по чл. 130 от ГПК

    Воден от изложеното,  и на основание чл. 130 от ГПК , съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И  :

 

     Прекратява производството по гр. дело 9831 по описа на ПРС за 2016 г,ХІІ гр . състав,  поради недопустимост на исковете.

 

     Определението подлежи на обжалване пред състав на ПОС , в срок от две седмици от датата на връчването му на ищеца.

                                              

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

КГ