Гражданско дело 982/2016 - Решение - 17-05-2016

Решение по Гражданско дело 982/2016г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер       1645/                  17.05.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На седемнадесети май две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на осемнадесети април две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  982                                                 по описа за   2016 година

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.М.Х., ЕГН ********** с адрес: *** и Н.Р.Х. с ЕГН ********** с адрес: *** на *** с Акт за граждански брак № ***/***, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Б. Н.Х. с ЕГН ********** на майката Н.Р.Х. с ЕГН **********, като определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения между детето Б. Н.Х. с ЕГН ********** и бащата Н.М.Х., ЕГН ********** както следва: бащата има право да вижда и взема детето, като го връща на майката, до навършване на шестгодишна възраст всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, след навършване на шестгодишна възраст всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца с преспиване от 18,30 часа в петък до 18,30 часа в неделя; четири седмици през лятото по споразумение с майката, ако такова не бъде постигнато – от първи до четиринадесети юли и от първи до четиринадесети август всяка година; на рождения ден на детето два часа по споразумение с майката, ако такова не бъде постигнато от 17,30 часа до 19,30 часа всяка година; личните празници на родителите, а именно рождени дни, детето ще празнува с родителя, който има празник ако е неприсъствен ден, ако е работен ден от 10,00 часа до 20,00 часа на първия неприсъствен ден, следващ личния празник на родителя; всяка година във времето през което майката ползва платен годишен отпуск не се прилага общия режим на лични отношения на бащата с детето – до навършване на шестгодишна възраст всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, след навършване на шестгодишна възраст всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца с преспиване от 18,30 часа в петък до 18,30 часа в неделя.

ОСЪЖДА бащата Н.М.Х., ЕГН ********** да заплаща на Б. Н.Х. с ЕГН **********  чрез нейната майка и законен представител Н.Р.Х. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, считано от подаване на исковата молба - 27.01.2016г. до настъпване на законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Н.Р.Х. с ЕГН ********** да възстанови предбрачното фамилно име, а именно: К.

ОСЪЖДА Н.М.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 241,00 лева /двеста четиридесет и един лева/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА Н.Р.Х. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 25,00 лева /двадесет и пет лева/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението съгласно чл. 242 ал.1 от ГПК в частта относно присъдената издръжка.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.