Гражданско дело 9695/2016 - Решение - 13-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

         № 3002                 13.10.2016г.                    Гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                     

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, I-ви гр. състав в открито съдебно заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

при участието на секретаря Цвета Тошева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9695 по описа на ПРС за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявен е иск с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ.

Ищцата И.Л.Л., с ЕГН: **********,***, представлявана от адв. К. е предявила срещу ответника „Техноинд” ООД, ЕИК: 115609714, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 152, ет. 1, офис 1-10Б, представлявано от управителя П.И.Т. иск с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ за осъждане на ответника да заплати на ищцата обезщетение за 24 дни неползван платен годишен отпуск  в размер на 358,05 лева, зак. лихва и разноски.

Ищцата твърди, че е работила по трудово правоотношение с ответника въз основа на трудов договор за периода от 28.02.2013г. до 31.08.2015г., като ТПО било прекратено на осн. чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ - по взаимно съгласие на страните, като й се дължало обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 24 работни дни в общ размер на 594,24 лева, от които платени само 236,19 лева по банков път на 11.12.2015г., като остатъкът от 358,05 лева останал незаплатен.

Ето защо се моли да бъде осъден ответника за заплащането му.

Препис от исковата молба е бил връчен на ответника, от който в законоустановения срок е постъпил писмен отговор, с който признава иска. Представят се писмени доказателства за плащане на сума от 383,26 лева. Иска се при постановяване на решението разноските по делото да бъдат възложени на ищцата, а при условията на евентуалност ако разноските се възложат на ответника претендираното адв. възнаграждение да бъде намалено от съда, като се съобрази направеното признание.

В проведеното на 05.10.2016г. съдебно заседание пълномощникът на ищцата  е заявил, че  платената по банков път сума е получена от ищцата, като се претнедират направените разноски. 

           Съдът, като взе предвид становищата на страните и като обсъди събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

           От събраните по делото писмени доказателства – отчет по сметка, изготвен на 15.03.2016г., покана за получаване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ до ищцата, заповед за прекратяване на ТПО № */31.08.2015г. се установява дължимостта на претендираното обезщетение по основание и размер. Имайки предвид извършеното плащане на обезщетението в хода на процеса и получаването му от ищцата искът за присъждането му ще се отхвърли.

            По разноските.

            На ищеца ще се възложат извършените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева, тъй като ответникът е дал повод за завеждане на делото, макар и да е признал иска, тъй като за да се освободи от отговорността за разноските двете предпоставки следва да са налице кумулативно.

           Възражението на ответника по член 78, ал. 5 ГПК е неоснователно, доколкото уговореното и платеното адв. възнаграждение е в минимално определения размер съобразно чл. 36 от ЗА във връзка с член 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адв. възнаграждения.

           

Така мотивиран, съдът 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Л.Л., с ЕГН: **********,***, представлявана от адв. К. против „Техноинд” ООД, ЕИК: 115609714, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 152, ет. 1, офис 1-10Б, представлявано от управителя П.И.Т. иск с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ за осъждане на ответника да заплати на ищцата обезщетение за 24 дни неползван платен годишен отпуск  в размер на 358,05 лева, ведно със зак. лихва от 11.07.2016г. до окончателното й изплащане, поради погасяването му чрез плащане на сумата в хода на делото.

           ОСЪЖДА Техноинд” ООД, ЕИК: 115609714, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 152, ет. 1, офис 1-10Б, представлявано от управителя П.И.Т. да заплати на И.Л.Л., с ЕГН: **********,***, представлявана от адв. К. разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева.

           Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

 

 

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ А. Трайкова

 

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.