Гражданско дело 9648/2016 - Определение - 05-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8395                              05.10.2016 година                             град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII граждански състав, в закрито заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Стоянов гражданско дело № 9648 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

Делото е образувано по искова молба, подадена от „ОТП Факторинг България” ЕАД, ЕИК: 202317122, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 19, ет. 2 против М.А.В., ЕГН ********** и К.А.К., ЕГН ********** ***.

В срока за отговор ответниците са направили възражение за неподсъдност на делото и молба за изпращането му на компетентния съд- Районен съд- Смолян, предвид обстоятелството, че постоянните им  адреси са в гр. Смолян.

Като взе предвид становището на ответника във връзка с подсъдността, съдът намира следното:

Възражение за неподсъдност на делото по смисъла на чл. 119 ал. 3 от ГПК е допустимо да се прави от ответника най- късно в срока за отговор на исковата молба, в която връзка възражението на ответника е редовно от процесуална страна, като направено в установения срок. От друга страна, по смисъла на чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. В случая постоянните адреси и на двамата ответници са в гр. Смолян. Така възражението за подсъдност се явява основателно с оглед постоянните адреси на ответниците, поради което и настоящото дело следва да се изпрати за разглеждане от РС- Смолян, а образуваното производство- да се прекрати.

 

Водим от горното и на основание чл. 118 ал. 2, вр. чл. 119 ал. 3 и чл. 105 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 9648 по описа за 2016 г. на  Районен съд- Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Смолян.

            Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд- Пещера.

 

                                                          СЪДИЯ: /п/

                       

Вярно с оригинала:

ВК