Гражданско дело 9632/2016 - Определение - 06-10-2016

Определение по Гражданско дело 9632/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХІХ  гр. състав

На  шести октомври                                       Година   2016

 

В публично заседание в следния състав:

                                       

           Председател: ТАНЯ БУКОВА           

Секретар: Марияна Михайлова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

гражданско дело номер  9632  по описа за  2016  година.

На поименното повикване в  13,16  часа се явиха 

          При условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК.

На първо четене.

Ищцата – редовно призована, не се явява, за същата се явява адв. Ч..

Ответникът – редовно призован, за същия се явява юрк. Н., която представя заверено копие на пълномощно.

Адв. Ч.: Моля да се даде ход на делото.

юрк. Н.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото поради констатиран недостатък на исковата молба изразяващ се в противоречие между обстоятелствената част и петитума й, а именно :

В обстоятелствената част на исковата молба се сочи, че титуляр на партидата за описания в исковата молба недвижим имот е трето - чуждо на правния спор лице, както и че е получена фактура от страна на ищцата, по която са начислени суми от ответното дружество на това трето лице, като същевременно в настоящото производство се претендира установяване на недължимостта на тази сума от страна на ищцата. Ето защо и доколкото действащият ГПК допуска процесуална субституция само в изрично предвидените в закона случаи, а процесниятне не е такъв следва да бъде дадена възможност на ищеца да отстрани така констатираните противоречия, както и да мотивира правния си интерес от така предявения установителен иск.

Адв. Ч.: Приложил съм към исковата молба два нотариални акта да покупко-продажба на процесния недвижим имот. Правният     ни интерес е именно, че въпросния недвижим имот описан в обстоятелствената част на исковата молба е закупен от доверителката ми като тя не е подала документи за смяна на партидата и фактически живее в този имот, обитава го и се ползва от доставката на ел. енергия. Вследствие, ако нямаше тази фактура и ако не бях завел това дело     при неплащане на тази фактура неблагоприятните последствия от неплащането на тази сума щяха да са за нейна сметка и щяха да й спрат електричеството. Предвид новонастъпилото обстоятелство, че ответното дружество признава предявения иск, което означава, че тези интереси се признават от ответното дружество и се санират. Ако ми укажете да представя доказателства за правен интерес ще представя такива. Няма санкция за доверителката ми. От това неизпълнение на договорно задължение за промяна на титуляра на партидата не произтичат някакви неблагоприятни последици в нейната имуществена сфера. Правния интерес произтича от правото на собственост, който е че доверителката ми заедно със  семейството си живее в този имот.

юрк. Н.: Предоставям на съда.

СЪОБРАЗНО разпоредбата на чл. 124, ал. 1 ГПК интересът от съдебна защита е въздигнат в процесуална предпоставка за допустимостта на всеки едни иск, като още повече интересът като предпоставка за допустимостта на иска се откроява при установителните искове. Настоящият съдебен състав намира, че с днес направеното уточнение не се отстранява констатираното в хода на производството по делото противоречие между  обстоятелствената част и петитума на исковата молба, както посредством същото отново не се обосновава наличието на правен интерес от така предявения установителен иск. Както се посочи по-горе от настоящия съдия предмет на делото е претенция за установяване на недължимостта на вземане за допълнително начислена ел. енергия по фактура издадена от ответното дружество за третото лице Д.К.М., чуждо на правния спор между страните. Касае са за вземане претендирано от друго лице, а не от ищцата по делото. Следователно дори и при постановяване на едно позитивно решение по спора, същото по никакъв начин не би променило правното положение на ищцата, към която ответникът няма претенции за плащането на процесната сума. Ето   защо  предвид липсата на една от предвидените в закона процесуални предпоставки за допустимостта на иска, а именно - интересът от търсената с иска защита, производството по настоящото дело като недопустимо следва да бъде прекратено.

юрк. Н.: Представям списък на разноски.

Адв. Ч.: Представям договор за правна помощ и съдействие и списък на разноските.

ПРИЛОЖИХА се към делото представените от пълномощника на ищцовата страна в днешното съдебно заседание списък на разноските и договор за правна помощ и съдействие от 08.07.2016 г., както и представеният от пълномощника на ответната страна списък на разноските.

На основание чл. 78, ал. 4 ГПК вр. с чл. 78, ал. 8 ГПК ищцата следва да бъде осъдена да заплати на ответника сумата от 300 лева адвокатско възнаграждение. Предвид гореизложеното

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 9632/2016 г. по описа на ПРС,  Х!Х гр. с. като недопустимо.

ОСЪЖДА В.Д.А. с ЕГН **********, да заплати на „ЕВН Българя Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление - ул. „Христо Г. Данов” № 37, сумата 300/триста/ лева адвокатско възнаграждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  13,35  часа.

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Таня Букова

 

 

                                          СЕКРЕТАР: /п./

 

Вярно с оригинала!

ММ