Гражданско дело 9625/2016 - Решение - 18-07-2019

Решение по Гражданско дело 9625/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 3067

 

18.07.2019г.., гр. Пловдив

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГК, XVII – ти съдебен състав в закрито съдебно заседание на 18.07.2019г. в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

            като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9625/2016г., за да се произнесе взе предвид следното.

            Производството по делото е по реда на чл.247 ГПК.

            С въззивна жалба вх. № ****/21.01.2019г. е поискано от жалбоподател Б.П.Г. поправка на ЯФГ в диспозитива на постановеното по делото решение № 4102/29.11.2018г. в частта относно осъждането му за сумата от 192 лева по договор за кредит *** сключен с „Ти Би Ай Кредит“ като правилната сума била 192.13 лева по договор за кредит № *** сключен с „Ти Би Ай Кредит“.

Препис от молбата за поправка на ЯФГ е връчен на насрещната страна, която в срок за отговор оспорва искането като неоснователно, респ. като такова, което следва да се остави без разглеждане..

            Съдът като се запозна с искането намира следното.

            Искането е допустимо като подадено от надлежна страна, а разгледано по същество е основателно. Действително в мотивите съдът на стр.7 от съдебния акт е посочил, че предмет на разглеждане е дължимостта на сумата от 192.13 лева 192.13 лева по договор за кредит № *** сключен с „Ти Би Ай Кредит“, а в диспозитива сумата от 192 лева е била посочена като дължима по договор за кредит ***

Ето защо следва да се допусне поправка на ЯФГ като вместо 192 лева по договор за кредит № *** навсякъде да се чете 192.13 лева по договор за кредит  № *** сключен с „Ти Би Ай Кредит“ каквато е била действителната воля на съда.

Така мотивиран съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на ЯФГ в диспозитива и мотивите на постановеното по делото решение № 4102/29.11.2018г., КАТО  вместо 192 лева по договор за кредит № *** сключен с „Ти Би Ай Кредит“ навсякъде да се чете 192.13 лева по договор за кредит  № *** сключен с „Ти Би Ай Кредит“

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                      СЪДИЯ: /п/ Веселин Атанасов

 

Вярно с оригинала!

КЯ