Гражданско дело 9568/2016 - Определение - 11-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 8637

 

гр. Пловдив, 11.10.2016г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти гр. състав, в закрито заседание на  единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АСП. ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа гражданско дело № 9568/2016г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав, за да се произнесе и на основание чл. 119, ал. 3 от ГПК взе предвид следното:

 

Ищецът „Ди енд ви консулт” ООД, с ЕИК 160119775, със седалище и адрес на управление: с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, чрез пълномощнка адв. С.Т. е предявил срещу ответника „Традимпекс” ЕООД, с ЕИК: 201657232, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, ул. „Веслец” № 65, вх. 2, ет. 1, оф.4, представлявано от управителя Н. Г. обективно съединени искове за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 10 443 лева, представляваща неплатена цена на извършени физико-химични, биохимични, паразитологични и/или микробиологични изследвания на проби от суровини и продукти, произвеждани от ответника, за заплащане на която са издадени фактури в периода 31.10.2014г. – 21.09.2015г., законна лихва и разноски.

В срок е постъпил отговор от ответника, чрез управителя Н. Г., с който се прави възражение за местна неподсъдност на делото на ПРС. Посочва се, че седалището и адресът на управление на ответника е в гр. София, поради което моли производството по делото пред ПРС да се прекрати и делото да се прати на местно компетентния Районен съд – гр. София.

Съдът, като взе предвид становището на ответника и прецени предпоставките на чл. 119, ал. 3, чл. 105 от ГПК, намери следното:

Възражението за местна неподсъдност на делото е своевременно направено, в срока за писмен отговор, поради което следва да бъде разгледано.

В случая се касае за облигационен спор, страна по който са ищец със седалище и съдебен адрес *** и ответник – юридическо лице със седалище и адрес на управление в гр. София.

Съгл. разпоредбата на чл. 105 от ГПК искът се предявява в района на съда, в който е постоянният адрес или седалището на ответника. В случая това е Софийски районен съд. В случая ищецът, който е юридическо лице със седалище гр. Пловдив не се ползва от специалната подсъдност в нито една от хипотезите, изброени в чл.  106 – 117 от ГПК, няма такива изложени твърдения в ИМ, нито доказателства за това.

 Следователно местно компетентен да разгледа делото съгл. чл. 105 от ГПК е Софийски районен съд.

Ето защо производството пред настоящия съдебен състав следва да се прекрати и делото да се изпрати по подсъдност на местно компетентния Софийски районен съд.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр. дело № 9568/2016г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на местно компетентния  Софийски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

След влизане в сила на определението,  делото да се изпрати на Софийския районен съд.

Препис от определението да се връчи на страните.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: / п /

Вярно с оригинала.

ИК