Гражданско дело 9567/2016 - Определение - 17-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер        8840                 Година      2016                   Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                V граждански  състав

На      седемнадесети октомври                                     Година 2016

В      закрито   заседание в следния състав:

 

                                                     Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

 

като разгледа докладваното от      съдията

дело номер     9567  по описа за      2016         година

 

         Постъпило е искане  от В.З.Б.,ЕГН ********** чрез пълномощника адвокат С.К. ***,в срока за отговор по чл.131 от ГПК  , като е направено възражение за неподсъдност на делото пред ПРС и искане същото да бъде изпратено на Районен съд-гр.Мадан.Като основание на искането е посочено,че постоянният адрес на ответника е в  ***.

            Съдът като разгледа молбата я намери за основателна. Съгласно разпоредбата    на чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда ,в района на който е постоянния адрес  на ответника.Постоянният адрес на ответника е в***,поради което компетентен да разгледа исковете по правилата на местната подсъдност е Районен съд-гр.Мадан.

Ето защо производството  по настоящото дело следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Районен съд-гр.Мадан.

С оглед горното и на основание чл.118,ал. 1 и ал.2 от ГПК във връзка с чл.105 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 9567/16 г.,V гр.с. , ПРС.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Мадан.

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала!ВГ