Гражданско дело 9564/2016 - Определение - 14-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 8770, 2016 г., гр. Пловдив

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 14.10.2016 г.

В закрито заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9564 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производство по подсъдността.

            В срока за по чл. 131, ал. 1 ГПК е депозиран отговор на исковата молба от адвокат Е.М. – пълномощник на ответника „КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ” ООД, в който е направено възражение за неподсъдност на делото на Районен съд – Пловдив, тъй като седалището на ответника е в гр. Китен.

            В унисон с твърденията на ответника при извършената от съда на днешна дата служебно справка във воденото в електронна форма досие за „КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ” ООД се установява, че седалището му е в гр. Китен, което селище е в района на Районен съд – Царево, а съгласно чл. 108, ал. 1 ГПК искове срещу юридически лица се предявяват в съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище.

            С оглед на горното и тъй като възражението за неподсъдност е направено в предвидения в чл. 119, ал. 3 ГПК срок, то същото следва да бъде уважено и делото следва да бъде препратено на местно компетентния съд – Районен съд – Царево.

            Ето защо на основание чл. 118, ал. 2 ГПК съдът :

О П Р Е Д Е Л И :

            ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гражданско дело № 9564 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2016 г.

            Изпраща делото по подсъдност на Районен съд - Царево.

            Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната.

            На основание чл. 7, ал. 2 ГПК преписи от определението да се връчат на страните.

 

СЪДИЯ : /п./ ТАНЯ БУКОВА

                Вярно с оригинала!

ММ