Гражданско дело 9428/2016 - Решение - 07-10-2016

Решение по Гражданско дело 9428/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2966/ 07.10.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на четвърти октомври 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9428 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

...........................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.А.С.  от гр. П., ЕГН ********** и И.К.Ч. ***, ЕГН **********, сключен в П. на Р. Б. в Р. ф., гр. М. на **** г. с Акт № ****** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца А. И. Ч. с ЕГН ********** и К. И. Ч. с ЕГН **********, се предоставя на майката Т.А.С.  от гр. П., ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата при майката.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата И.К.Ч. и децата А. и К. се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема децата при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 ч. в събота до 20.00 ч. в неделя – с преспиване; както и в продължение на тридесет календарни дни през летните месеци, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, като конкретните дати за това ще се определят ежегодно по споразумение между родителите.

Бащата И.К.Ч. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на непълнолетното си дете А. И. Ч. с ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на неговата майка и законен представител Т.А.С.  от гр. П., ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева) месечно, считано от постановяване на решението, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Бащата И.К.Ч. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете К. И. Ч. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.А.С.  от гр. П., ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 200 лв. (двеста лева) месечно, считано от постановяване на решението, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – лична собственост на съпруга, находящо се в гр. П., *****, представляващо „*********, се предоставя на двамата съпрузи И.К.Ч. и Т.А.С..

Съпрузите заявяват, че придобитите по време на брака в режим на СИО недвижими имоти, а именно:

-194/1295 ид. ч. от друг жилищен терен, съставляващ УПИ – 381,382,383 – Жилищно строителство, в кв. 16-нов, по плана на гр. П. – З., изменен със Заповед № ОА-1904/29.10.2003г. на з. к. на Община П., целият с площ от 1295 кв.м., който имот е идентичен с имот № 100402, находящ се в землището на гр. П.-З., с ЕКАТТЕ 73866, в местността „Т.“, Община П., Област П., при граници на УПИ: имот № 100152 – нива на Е. В. Р., имот № 100135 – нива на Н. Д. Т., имот № 100380 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД и др., имот № 100384 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД и имот № 100154 – полски път на Д. Т. К. и др.; ведно с 10/188 ид. ч. от друг жилищен терен, съставляващ имот № 100384, IV категория, целият с площ от 188 кв.м., находящ се в землището на гр. П. – З., с ЕКАТТЕ 73866, в местността „Т.“, Община П., Област П., при граници на имота: 100404-др. жилищен терен на „З. *****“ ООД, имот № 100380 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД и др., имот № 100402 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД и имот № 000154 – полски път на Д. Т. К.; ведно с 10/188 ид.ч. от друг жилищен терен, съставляващ имот № 100388, IV категория, целият с площ от 188 кв.м., находящ се землището на гр. П. – З., с ЕКАТТЕ 73866, в местността „Т.“, Община П., Област П., при граници на имота: имот № 100406 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД, имот № 100380 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД и др., имот № 100404 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД и имот № 000154 – полски път на Д. Т. К.;

- 90/1934 ид. ч. от поземлен имот № 100380 – др. жилищен терен, IV категория, с начин на трайно ползване – полски път, целият с площ от 1934 кв.м., находящ се в землището на гр. П. – З., с ЕКАТТЕ 73866, в местността „Т.“, Община П., Област П., при граници на имота: имот № 100135 – нива на Н. Д. Т. и др., имот № 100402 – др. жилищен терен на „З. *****“ ООД, имот № 100384 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД, имот № 100404 – др. жилищен терен на „З. *****“ ООД, имот № 100388 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД, имот № 100406 – др. жилищен терен на „З. ****“ ООД, имот № 100392 – др. жилищен терен на В. К. А. и др., имот № 10496 – полски път на Д. Т. К. и др., имот № 100459 – др. жилищен терен на В. К. А. и др., и имот № 139001 – нива на Р. Д. Б.;

- апартамент № ****, на **** етаж на сградата, находяща се в гр. С., Район „******, на кота +3,60 м., с площ от 51,85 кв.м., състоящ се от дневна – трапезария с кухненски бокс, една спалня, баня – тоалетна, антре и тераса, при съседи: апартамент № ***, коридор, апартамент № ****, и двор, ведно с мазе № *****, в сутерена на жилищната сграда, на кота – 3,00 м., с площ от 2,44 кв.м., при съседи: мазе № ****, преградна стена, мазе № *** и коридор, ведно с 1,5212 % ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 10,26 кв.м. и 1,41% ид. ч. от правото на собственост върху мястото, върху което е изградена сградата, съставляващо УПИ № Х-1828, от кв. 312г, по плана на гр. С., местност ********, одобрен със Заповеди № 236/09.06.1978г., № РД-09-50-617/21.11.1991г., № РД-2400-160/08.07.2005г.,  № РД-2400-336/23.12.2005г., № РД – 09-50-1109/28.08.2006г. и № РД – 09-50-1394/06.11.2007г., целият с площ от от 1185,00 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ № ХII-1801, УПИ № V-511, УПИ № VI-513 и УПИ № XIII-1828, ведно с паркомясто № ****, находящо се сутерена на жилищната сграда, кота -3,00 м., с площ от 18,00 кв.м., при съседи: паркомясто № ***** и маневрено хале, ведно с 6,5279 % ид.ч. от подземния паркинг, равняващи са на 16,97 кв.м., ведно с 0,49 % ид.ч. от правото на собственост върху същия урегулиран поземлен имот;

- 3,198% ид.ч., равняващи се на 14,49 кв.м. от дворно място с площ от 437,00 кв.м., съставляващо поземлен имот с кадастрален идентификатор 56784.524.49, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., *****, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на И. д. на АГКК, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.) с трайно предназначение на територията – урбанизирана, при граници: имоти с №№ 56784.524.48, 56784.524.51, 56784.524.50 и 56784.52.9606, ведно с ателие № ****, на ***** етаж на жилищна сграда № ****, построена, съгласно Разрешение за строеж № 90 от 03.04.2006г. на г. а. на Община П., кота корниз +18,00 м., и кота било +22,41 м., в гореспоменатия недвижим имот и въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-462/23.12.2009г. на Н. на РДНСК – П., с площ на ателието – 62,45 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда, с кадастрален идентификатор 56784.524.49.1.39, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на И. д. на АГКК, с адрес: гр. П., ***********, с предназначение: ателие за творческа дейност, брой нива – 1, при граници на обекта: на същия етаж – 56784.524.49.1.38, под обекта: - 56784.524.49.1.35, над обекта – 56784.524.49.1.44, ведно с 3,076% ид.ч. от общите части на сграда № 1, равняващи се на 8,54 кв.м.;

- самостоятелен обект в сграда, с кадастрален идентификатор № 56784.518.519.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрени със Заповед № РД-1848/03.06.2009г. на И. д. на АГКК, с адрес: гр. П., *********, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта – 1, с площ 37,80 кв.м., при граници на обекта: на същия етаж - 56784.518.519.1.1, под обекта – няма, над обекта – 56784.518.519.1.3, ведно със съответните ид. ч. от общите части на сграда № 1, както и от правото на строеж, върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 56784.518.519, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П.; след прекратяване на брака остават в ОБИКНОВЕНА СЪСОБСТВЕНОСТ помежду им, при равни права.

Съпрузите заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях лични влогове, дружествени дялове от търговски дружества и търговски предприятия на ЕТ; както и че нямат общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – С..

ОСЪЖДА И.К.Ч. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от общо 336,80 лв. (триста тридесет и шест лева и осемдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР