Гражданско дело 9424/2016 - Решение - 12-10-2016

Решение по Гражданско дело 9424/2016г.

 

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер           2986/                12.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на тридесети септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  9424                                             по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА брака между Г.С.Н., с ЕГН **********, с адрес: *** и А.А.Н., с ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в ***. ***, за което е съставен Акт за граждански брак № ***-***/***г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца А. А. Н., ЕГН ********** и М. А. Н., ЕГН ********** се предоставят на майката Г.С.Н., с ЕГН **********, като се определя местоживеене на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на децата А. А. Н., ЕГН ********** и М. А. Н., ЕГН ********** с бащата А.А.Н., с ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване, от 10,00 часа в събота до 20,00 часа в неделя, първата половина от коледната и втората половина от великденската ваканция на децата, както и един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата А.А.Н., с ЕГН ********** да заплаща на А. А. Н., ЕГН ********** и М. А. Н., ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител Г.С.Н., с ЕГН ********** издръжка в размер на по 105,00 лв. /сто и пет лева/ месечно за всяко от децата, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака - 12.10.2016г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в  ***. ***, ***. „*** ***" № ***, ет. ***, ап. *** на А.А.Н., с ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Г.С.Н., с ЕГН ********** след прекратяване на брака да запази брачното  фамилно име, а именно: Н..

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на А.А.Н., с ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил: Опел, модел: Астра, с ДК № ***, с рама № ***, двигател № ***.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти и/или други, освен гореописаното МПС, движими вещи, които да представляват съпружеска имуществена общност и нямат помежду си претенции за делба на движими вещи или недвижими имоти. Личните си вещи всеки от двамата си е получил извънсъдебно.

Молителите декларират, че не са поемали общи задължения по време на брака си и всеки от съпрузите, след прекратяване на брака, ще отговаря лично за поетите от него задължения, включително и по сключени договори за банкови кредити и/или заеми.

ОСЪЖДА А.А.Н., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 173,20 лева /сто седемдесет и три лева и двадесет стотинки/, представляващи дължими държавни такси, както и местен данък по сметка на Община *** в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/.

ОСЪЖДА Г.С.Н., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляващи дължими държавни такси.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

             

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.