Гражданско дело 9424/2016 - Решение - 04-11-2016

Решение по Гражданско дело 9424/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3350

гр. Пловдив, 04.11.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд, І бр. състав в закрито съдебно заседание на 04.11.16г. в състав:

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9424 по описа на съда за 2016г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

Съдът е инициирал производство по поправка на явна фактическа грешка в решението на съда в частта относно предоставяне собствеността на лек автомобил, придобит по време на брака. Относно собствеността на автомобила видно от споразумението на л.3 страните са постигнали съгласие Опел, модел: Астра, с ДК № ***, с рама № ***, двигател № *** да се постави в дял на съпругата. Поради допусната грешка неправилно в съдебното решение е посочено, че автомобилът става собственост на съпруга.

Следва и държавната такса и местен данък да са за молителката, а не за молителят съответно в размер на 12,00 лева, както и местен данък по сметка на О. П. в размер на 7,50 лева.

Затова в решението следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в гореизложения смисъл.

Мотивиран от горното съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2986/12.10.2016г., постановено по гр. дело № 9424/2016г., като в  мотивите и диспозитивната част на решението да се чете В дял на Г.С.Н., с ЕГН **********  се поставя и след развода тя става единствен собственик на придобития по време на брака лек автомобил: Опел, модел: Астра, с ДК № ***, с рама № ***, двигател № ***, вместо В дял на А.А.Н., с ЕГН ********** се поставя след развода той става единствен собственик на придобития по време на брака лек автомобил: Опел, модел: Астра, с ДК № ***, с рама № ***, двигател № ***. В мотивите на Решението в частта за държавните такси да се чете: Молителката дължи и държавна такса в размер на 12,00 лева във връзка с поставения й в дял лек автомобил, както и местен данък по сметка на О. П. в размер на 7,50 лева вместо Молителят дължи и държавна такса в размер на 12,00 лева във връзка с поставения му в дял лек автомобил, както и местен данък по сметка на О. П. в размер на 7,50 лева. В диспозитива на Решението да се чете: ОСЪЖДА А.А.Н., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 161,20 лева /сто шестдесет и един лева и двадесет стотинки/, представляващи дължими държавни такси.

ОСЪЖДА Г.С.Н., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 22,00 лева /двадесет и два лева/, представляващи дължими държавни такси, както и местен данък по сметка на О. П. в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/. вместо ОСЪЖДА А.А.Н., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 173,20 лева /сто седемдесет и три лева и двадесет стотинки/, представляващи дължими държавни такси, както и местен данък по сметка на О. П. в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/.

ОСЪЖДА Г.С.Н., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляващи дължими държавни такси.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

       

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.