Гражданско дело 9414/2016 - Решение - 07-10-2016

Решение по Гражданско дело 9414/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2965/ 07.10.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на четвърти октомври 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9414 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

...............................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.Л.П. ***, ЕГН ********** и С.Н.П. ***, ЕГН **********,*** г. с Акт № ***** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Р. С. П. с ЕГН **********, се предоставя на майката В.Л.П. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата С.Н.П. и детето Р. се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 20.00 ч. в неделя – с преспиване; в продължение на един месец през летния и десет дни през зимния сезон в годината, което време не съвпада с платения годишен отпуск на майката. През времето, в което майката отсъства от гр. П. поради служебна ангажираност, грижи за детето ще полага бащата, който ще го взема за периода, в който майката е служебно ангажирана и поради това отсъства от гр. П.

Бащата С.Н.П. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Р. С. П. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител В.Л.П. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 300 лв. (триста лева) месечно, платима до пето число на текущия месец, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – собственост на родителите на съпругата, находящо се в гр. П., *****, се предоставя на съпругата В.Л.П..

Съпругът заявява, че е напуснал посоченото по-горе семейно жилище и не претендира ползването на същото.

Съпрузите заявяват, че придобитите по време на брака в режим на СИО недвижими имоти, а именно:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 47295.60.78 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка седемдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-219/03.02.2010г. на Н. на СГКК-П., адрес на поземления имот: местност С. Г.; площ : 600.00 (шестстотин) квадратни метра; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м); стар идентификатор: 47295.60.4 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка четири); номер по предходен план: парцел І-47295.60.4, жилищно строителство (първи, отреден за имот с планоснимачен номер четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка четири, жилищно строителство); при съседи: 47295.60.3; 47295.60.79; 47295.60.77; 47295.60.76, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 47295.60.78.1 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка седемдесет и осем точка едно), построена в степен на завършеност сто процента „груб строеж”; със застроена площ 114.00 (сто и четиринадесет) квадратни метра; брой етажи 2 (два); предназначение: жилищна сграда-еднофамилна.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 47295.60.79 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка седемдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-219/03.02.2010г. на Н. на СГКК-П., адрес на поземления имот: местност С. Г.; площ : 547.00 (петстотин четиридесет и седем) квадратни метра; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м); стар идентификатор: 47295.60.4 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка четири); номер по предходен план: парцел ІІ-47295.60.4 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка четири); при съседи: 47295.60.3; 47295.60.80; 47295.60.77; 47295.60.78

1.3. Поземлен имот с идентификатор 47295.60.80 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка осемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-219/03.02.2010г. на Н. на СГКК-П., адрес на поземления имот: местност С. Г.; площ : 547.00 (петстотин четиридесет и седем) квадратни метра; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м); стар идентификатор: 47295.60.4 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка четири); номер по предходен план: парцел ІІІ-47295.60.4 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка четири); при съседи: 47295.60.8; 47295.60.5; 47295.60.77; 47295.60.79; 47295.60.3

1.4. Поземлен имот с идентификатор 47295.60.76 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка седемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-219/03.02.2010г. на Н. на СГКК-П., адрес на поземления имот: местност С. Г.; площ : 29.00 (двадесет и девет) квадратни метра; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за второстепенна улица; стар идентификатор: 47295.60.4 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка четири); номер по предходен план: няма; при съседи: 47295.60.3; 47295.60.78; 47295.60.77; 47295.62.19.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 47295.60.77 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка седемдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/06.12.2007г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-219/03.02.2010г. на Н. на СГКК-П., адрес на поземления имот: местност С. Г.; площ : 277.00 (двеста седемдесет и седем) квадратни метра; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за второстепенна улица; стар идентификатор: 47295.60.4 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка четири); номер по предходен план: няма; при съседи: 47295.60.79; 47295.60.80; 47295.60.5; 47295.62.19; 47295.60.76; 47295.60.78.

Гореописаните имоти са образувани на основание Решение №29, взето с Протокол №3/2009г. на ЕСУТ при Община Р. и Заповед №659 от 02.06.2009г. на К. на Община Р., влязла в сила на 13.07.2009г., от поземлен имот №47295.60.4 (четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет точка шестдесет точка четири), находящ се в местността „С. Г.”, в землището на село М., ЕКАТТЕ:47295 (четири, седем, две, девет, пет) община Р., област П., с площ от 2.000 дка (два декара), с трайно предназначение: земеделска територия и с начин на трайно ползване: НИВА, категория – VІ (шеста), който имот е придобит на основание Нотариален акт за продажба на недвижим имот №****, том ****, рег.№****, дело №*****. на Н. С. Й. с рег.№****, вписан в СВ с вх.рег.№20638/23.07.2008г., акт №****, том ****, дело №*****. и Нотариален акт за продажба на недвижим имот №***, том ****, рег.№****, дело №****. на Н* С. Й. с рег.№****, вписан в СВ с вх.рег.№20639/23.07.2008г., акт №****, том ****, дело №*****. ; след прекратяване на брака остават в ОБИКНОВЕНА СЪСОБСТВЕНОСТ помежду им, при равни права.

Придобитото по време на брака в режим на СИО МПС, съпрузите поделят помежду си, както следва:

В ДЯЛ на С.Н.П. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху МОТОЦИКЛЕТ, марка ЯМАХА, модел ХЖР 1200, с рег.№ *****, рама № ****, двигател № *****, със застрахователна стойност на автомобила в размер на 500 лв.

Съпрузите заявяват, че няма да се извършва парично уравнение на дяловете им в описаното по-горе моторно превозно средство и отношенията по повод делбата на същите са изцяло уредени.

Съпрузите заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – Н.

ОСЪЖДА С.Н.П. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от общо 246,00 лв. (двеста четиридесет и шест лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА С.Н.П. ***, ЕГН **********,*** сумата от 12,50 лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР