Гражданско дело 9413/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 9413/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3155                      25 10 2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   11 10 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер  9413 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          *******************************************************************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.Т.В. ЕГН **********   И   М.  Д. ,роден на ******** г  ,с ЕГН *************, сключен  на *******г в град  П., за което е съставен Акт за граждански брак ***/******** година на Община П. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак , ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

1.  Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след прекратяване на брака.

2.  След  ПРЕКРАТЯВАНЕТО на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име ,което не е променяла

3.  От брака  няма родени деца, поради което въпросите относно упражняване на родителски права, местоживеене, лични отношения и издръжка на децата,  не са предмет на настоящото споразумение.

4.   Семейното жилище няма да бъде ползвано от съпрузите

5.   Съпрузите не притежават недвижими имоти или вещни права върху такива, придобити по време на брака в режим на СИО и нямат претенции един към друг относно такива; нямат влогове и депозити; не притежават  дружествени дялове от търговски дружества; не са регистрирали и упражнявали дейност като еднолични търговци.

6.  Придобитите по време на брака движими вещи, извън посоченото в точка 5 от настоящото споразумение са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг относно такива.

7.  Разноските по бракоразводното дело ще се поемат от  страните така, както са направени.

 

С настоящото споразумение съпрузите  уреждат всички свои лични и имуществени отношения след развода и нямат други претенции един към друг.

         ОСЪЖДА Т.Т.В. ЕГН **********   да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. / двадесет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.  Д. ,роден на ******** г  ,с ЕГН *************, да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет   лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.