Гражданско дело 9378/2016 - Решение - 27-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е №

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3192

 

27.10.2016 година, град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                 VІ граждански състав, на тринадесети октомври две хиляди и шестнадесета година,

в открито заседание, в следния състав:

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретаря ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от Съдията гр. дело № 9378 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба за промяна във фамилно име, на основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

.....................................................................................................................................

Водим от горното, Съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на М.Д.Б. с ЕГН: **********, от “Б.” на “В.”.

 

ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Община Пловдив, за отразяване на промяната в регистрите на населението.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК