Гражданско дело 9369/2016 - Решение - 27-10-2016

Решение по Гражданско дело 9369/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3184/ 27.10.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на шести октомври 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар Тодорка Радева

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9369 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от СК, предявена от Д.П.П. ***, ЕГН ********** и Е.П. ***, ЕГН **********.

***********************************************************************

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.П.П. ***, ЕГН ********** и Е.П. ***, ЕГН **********,*** на **** г. с Акт № **** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Й. Е. П. с ЕГН **********, се предоставя на майката Д.П.П. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето в дома на майката.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Е.П.П. и детето Й. се определя, както следва:

- бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка втора и четвърта седмица от месеца за времето от 10.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя – с преспиване;

- в продължение на шест дни през коледните празници за времето от 9.00 ч. на 24-ти декември до 19.00 ч. на 30-ти декември на всяка нечетна година;

- в продължение на шест дни през новогодишните празници за времето от 9.00 ч. на 30-ти декември до 19.00 ч. на 5-ти януари следващата година, на всяка четна година;

- през пролетната учебна година на всяка четна година;

- в продължение на тридесет дни през лятото, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката;

- във всички останали дни, в които детето и бащата имат желание и възможност да бъдат заедно, след изрична уговорка между двамата родители.

Бащата Е.П. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Й. Е. П. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Д.П.П. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 200 лв. (двеста лева) месечно, платими до двадесето число на текущия месец по посочена от майката банкова сметка, **** г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ находящо се в гр. П., ул. ******, се предоставя на съпругата Д.П.П..

Придобития по време на брака в режим на СИО лек автомобил, съпрузите поделят помежду си, както следва:

В ДЯЛ на Е.П. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка РЕНО, модел МЕГАН, цвят ****, с рег.№ ****, рама № *****, двигател № *****; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 1 000 лв.

Съпрузите заявяват, че няма да се извършва парично уравнение на дяловете им в описания по-горе лек автомобил и отношенията по повод делбата на същия са изцяло уредени.

Съпрузите заявяват, че нямат общи влогове и сметки. Съгласяват се, при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – П..

ОСЪЖДА Д.П.П. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС  сумата от 10,00 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.П. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от общо 174,00 лв. (сто седемдесет и четири лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.П. ***, ЕГН **********,*** сумата от 25,00 лв. (двадесет и пет лева), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Георги Димитров

 

      Вярно с оригинала

      С.Ч.