Гражданско дело 9363/2016 - Решение - 31-10-2016

Р E Ш Е Н И Е

Р E Ш Е Н И Е

 

№ 3267                                             31.10.2016г.                   гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            I граждански състав

на двадесет и пети октомври                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Трайкова

 

Секретар: Цвета Тошева

като разгледа докладваното от съдия Трайкова гр. дело № 9363 по описа  на съда за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени са обективно съединени искове от Й.С.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. А.П.  срещу ОП „Социален патронаж“ град Перущица, чрез адв. М.И.  за признаване за незаконно уволнението на ищеца, извършено със Заповед № */06.06.2016 г. на Директора на ОП „Социален патронаж“ гр. Перущица, с която ТПО между страните е прекратено на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, считано от 07.06.2016 г., и като такова да бъде отменено, както и да бъде възстановен ищеца на заеманата преди уволнението длъжност – „*” и му се заплати обезщетение за оставането му без работа поради уволнението за периода 07.06.2016 г. до 07.12.2016г. в размер на 3276 лева, ведно със зак. лихва и разноски.

Ищецът твърди, че е работил по трудово правоотношение с ответника на длъжност „*” по трудов договор от 16.10.2015г. Твърди, че трудовото му правоотношение било прекратено с оспорената заповед на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, считано от 07.06.2016г.

Ищецът твърди така извършеното уволнение да е незаконосъобразно, по следните съображения:

Че страда от психическо заболяване по смисъла на член 333, ал. 1, т. 3 от КТ – рецидивиращо депресивно разстройство в умерено тежък епизод и се полза от закрила при уволнение, за което не е изискано предварително разрешение от инспекцията по труда, както и мнението на ТЕЛК преди извършване на уволнението.

Че не  е налице реално съкращаване в щата относно длъжността *, като фактически задълженията по длъжността са били възложени на друга длъжност, като само формално е било променено наименованието на длъжността.

Ето защо се моли съдът да признае уволнението за незаконосъобразно и да го отмени, да възстанови ищеца на заемната преди уволнението длъжност и да му плати обезщетение по член 225, ал. 1 КТ, ведно с присъждане на разноските.

От ответника е постъпил писмен отговор, с който се взема становище за допустимост, но неоснователност на исковете.

Твърди се, че от ТЕЛК към „МБАЛ Пловдив“ АД град Пловдив е издадено ЕР № * от 06.06.2016г., от съдържанието на което се установяв че ищцата не страда от болест, която я защитава при прекратяване на ТПО и не следва да се прилага предварителна закрила, както и че от исканото от работодателя предварително разрешение от Изпълнителна агенция „ГИТ“ Дирекция „Инспекция по труда“  гр. Пловдив е постъпил отговор, от който се установява, че същата не следва да се произнася предвид даденото становище от ТЕЛК и не следва да се прилага предварителна закрила. Твърди се, че е  налице реално съкращаване в щата относно заеманата от ищцата длъжност *, като длъжността е премахната, като функциите й се съвместяват от длъжността „*“, като освен това част от функциите на длъжността са разпределени на длъжностите * и *-*. Ето защо се твърди уволнението на ищеца да се явява законосъобразно извършено, поради което се моли и исковете му да се отхвърлят. Претендират се разноски.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение

и по реда на чл. 235, ал. 2, вр. с чл. 12 ГПК, обсъди възраженията, доводите

и исканията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Страните не спорят, че до извършеното уволнение, осъществено на осн. член 328, ал. 1, т. 2 КТ страните са били в трудовоправна връзка и че ищцата  е заемала длъжността * при ОМВ 420 лева.

        Съгласно член 333, ал. 1 КТ в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда, когато работникът боледува от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването, като съгласно член  333, ал. 2 КТ преди уволнението се взема мнението и на ТЕЛК. Това са болестите, изброени в Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333,ал.1 КТ, издадена от МНЗ и ЦС на БПС /ДВ бр. 33/87г. и това са: исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване и захарна болест. Касае се за тежки, трайни заболявания,  които ограничават възможността на работника да си намери след уволнението друга подходяща работа, като изброяването е изчерпателно. 

       Съгласно епикриза на ищцата, приета на лечение на 05.04.2016г. , изписана на 25.04.2016г. с издател УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, клиника по психиатрия и медицинска психология последната страда от рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен умерено тежък епизод. Епикризата е била представена пред работодателя с оглед предстоящото уволнение. С оглед на така представените мед. документи работодателят с писмо с изх. № */10.05.2016г. е изискал експертното мнение на ТЕЛК Пловдив във връзка с подаване на писмено искане до Инспекцията по труда  гр. Пловдив за предварително разрешение за прекратяване на ТПО. Даденото мнение от ТЕЛК, е че в конкретния случай не следва да се прилага особена закрила съгласно чл. 333 и Наредба № 5.

          Следва да се отбележи, че мнението на ТЕЛК не е задължително за инспекцията по труда, но е задължително искането на това мнение и изпращането му на инспекцията по труда.

          С искане с изх. № */06.06.2016г. работодателят на ищцата е поискано  разрешение за уволнение на ищцата. В това искане като основание за уволнението се посочва нормата на член  328, ал. 1, т. 1, което е основание за  прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие при закриване на предприятието. ТПО с ищцата е прекратено на друго основание, а именно поради съкращаване на щата.

         С писмо с изх. № * от 10.06.2016г. ГИТ е отговорила, че в конкретния случай не следва да се прилага особена закрила. Това писмо по смисъла на закона не представлява разрешение, респ. отказ, то има информативно значение. Освен това, за да се уволни лицето, ползващо се от закрила при уволнение, следва да е налице предварително писмено разрешение от ГИТ преди уволнението, а такова видно към датата на издаване на заповедта за прекратяване на ТПО – 06.06.2016г. не  е имало.

           Само на това основание извършеното уволнение се явява незаконно и следва да се отмени като такова, като ищцата се възстанови на работа на заеманата преди уволнението длъжност – *. Незаконно уволненият работник се възстановява от съда на заеманата преди уволнението работа, съгласно текста на т. 2, независимо от това, дали към момента на постановяване на решението длъжността съществува, или например е съкратена, във всички случаи работникът или служителят има интерес от възстановяването, тъй като при ново евентуално уволнение то ще трябва да се съобрази с изискванията за законосъобразното му упражняване от работодателя и ще подлежи на нов контрол, ще му се зачита осигурителен стаж. ВКС последователно приема това становище поради съображения, че правото на възстановяване е обусловено единствено от незаконността на уволнението, а не и от това дали длъжността съществува. В тази хипотеза при

явяването на работника да заеме длъжността работодателят може да го уволни отново, но като спази всички законови изисквания за закрила при уволнение.

По предявения иск с правно основание чл. 344, т. 3 КТ за присъждане на обезщетение за времето на оставане без работа поради уволнението.

Максималният срок на обезщетението е ограничен до 6 месеца и не може да бъде преодолян чрез предявяване на иск за обезщетение за по-дълъг период на общо основание.

Доказателствената тежест  по този иск е на ищеца – той следва да установи оставането си без работа поради уволнението, неговата продължителност, причинната връзка с уволнението и размера на последното месечно брутно трудово възнаграждение, което е получил преди уволнението.

В случай от представената в оригинал трудова книжка се установява, че ищецът е останал без работа от 07.06.2016г. до 25.10.2016г. – датата на която книжката е представена на съда от ищеца в оригинал, установено е също така от поименното щатно разписание и и работните заплати, фиша за последното БТВ за пълен отработен месец е 546 лева, като искът следва да се уважи за периода от 07.06.2016г. до 25.10.2016г. за сумата от 2530 лева, като за разликата над този размер до пълния предявен от 3276 лева ще се отхвърли като недоказан.

На осн. член 78, ал. 1 ГПК на ищеца ще се присъдят разноски по съразмерност съобразно уважената част от исковете от 554 лева.

 На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, вр. с чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС държавна такса върху уважените искове в общ размер на  201,20 лева, от които 50 лева ДТ за иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, 50 лева ДТ за иска по чл. 344, ал. 1, т. 2 от ГПК, 101,20 лева –ДТ в размер на 4% върху уважения размер на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ.

Така мотивиран, съдът

 

                                 Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА уволнението на Й.С.Н., ЕГН ********** ***, извършено със Заповед № */06.06.2016 г. на Директора на ОП „Социален патронаж“ гр. Перущица, с която ТПО между страните е прекратено на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, считано от 07.06.2016 г, ЗА НЕЗАКОННО И ГО ОТМЕНЯ.

ВЪЗСТАНОВЯВА Й.С.Н., ЕГН ********** *** на заеманата преди уволнението длъжност „*” в ОП „Социален патронаж“ гр. Перущица.

ОСЪЖДА ОП „Социален патронаж“ гр. Перущица да заплати на Й.С.Н., ЕГН ********** *** суми: сумата от 2 530 лева (две хиляди петстотин и тридесет лева), представляваща обезщетение на осн. чл. 225, ал. 1 от КТ за периода 07.06.2016г. – 25.10.2016г., за който ищецът е останал без работа вследствие на незаконното уволнение, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба – 04.07.2016г., до окончателното плащане на дължимите суми, като отхвърля иска за разликата над този размер до пълния предявен размер от  3276 лева, като недоказан, както и да й заплати сумата от 554 лева (петстотин петдесет и четири лева) – разноски по съразмерност за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА ОП „Социален патронаж“ гр. Перущица да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 201,20 лева (двеста и един лева и двадесет стотинки) – държавна такса върху уважените искове.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд с въззивна жалба в двуседмичен срок от 08.11.2016г. – датата на постановяването му за решаване.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ А. Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.