Гражданско дело 9099/2016 - Определение - 06-10-2016

Определение по Гражданско дело 9099/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 ІІІ брачен състав

На шести октомври                                            Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

                                               

Секретар: Иванка Боева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 9099 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 13,55 часа се явиха:

 

При изпълнение разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК:

Молителят О.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Молителката Т.П., редовно призована, не се явява и не се представлява.

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава, а производството да бъде прекратено, с оглед разпоредбата на чл.330, ал.2 от ГПК. Съобразно чл.330 от ГПК при развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебното заседание. Когато някой от тях не се яви без уважителна причина делото се прекратява. В настоящият случай и двамата съпрузи не се явяват без да сочат причини за това. Налице са основания за прекратяване на производството.

Поради изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 9099/2016 г. по описа на ПРС, ІІІ брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от връчването му на молителите.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 13,56 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

                                       СЕКРЕТАР:/п/И.Боева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.