Гражданско дело 9093/2016 - Решение - 27-10-2016

Решение по Гражданско дело 9093/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3187/ 27.10.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на шести октомври 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар Тодорка Радева

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9093 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от СК, предявена от Е.Й.Л. ***, ЕГН ********** и Б.И.Л. ***, ЕГН **********.

***********************************************************************

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.Й.Л. ***, ЕГН ********** и Б.И.Л. ***, ЕГН **********,*** на **** г. с Акт № ***** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете И. Б. Л. с ЕГН **********, се предоставя на майката Е.Й.Л. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката на адрес в гр. П., пл. *****.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Б.И.Л. и детето И. се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя – с преспиване; както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с годишния платен отпуск на майката; както и в продължение на по пет дни по време на коледната и великденска ваканция, както и във всички случаи по желание на детето и по споразумение между родителите.

Бащата Б.И.Л. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете И. Б. Л. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Е.Й.Л. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 105 лв. (сто и пет лева) месечно, платима по посочена от майката банкова сметка ***, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, собственост на съпругата, находящ се в гр. П., пл. *****, се предоставя на съпругата Е.Й.Л..

Съпругът не претендира относно ползването на посоченото по-горе семейно жилище.

Придобитите по време на брака в режим на СИО недвижим имот и МПС, съпрузите поделят помежду си, както следва:

1. В ДЯЛ на Б.И.Л. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху НЕДВИЖИМ ИМОТ, придобит с договор за покупко-продажба от 22.11.2013 г., сключен с нотариален акт № ****, том  ****, рег.№ ****, дело № ****, на нотариус при РС – К. *****, с рег.№ ****, представляващ:

ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ 650 кв.м., находящо се в гр. Б., Община К., П. област, съставляващо УПИ ***, в кв. *** от плана на града.

Данъчната оценка на описания по-горе недвижим имот възлиза на 3731,30 лв.

2. В ДЯЛ на Е.Й.Л. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху следното МПС:

ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка СИТРОЕН, модел Ц2, цвят ****, с рег.№ ***, с рама № *****, с двигател № *****; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 300 лв.

Съпрузите заявяват, че няма да се извършва парично уравнение на дяловете им в описаните по-горе недвижим имот и лек автомобил и отношенията по повод делбата на същите са изцяло уредени.

Съпрузите заявяват, че останалото придобито по време на брака движимо имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че не са придобили със съвместен принос паричните си влогове и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с влоговете, на които е титуляр.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – Л..

ОСЪЖДА Е.Й.Л. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС  сумата от 6,00 лв. (шест лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.Й.Л. ***, ЕГН **********,*** лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА Б.И.Л. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от общо 132,91 лв. (сто тридесет и два лева и деветдесет и една стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Б.И.Л. ***, ЕГН **********,*** сумата от 46,64 лв. (четиридесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Георги Димитров

 

      Вярно с оригинала

      С.Ч.