Гражданско дело 8997/2016 - Решение - 24-10-2016

Решение по Гражданско дело 8997/2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер         3125/                24.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                            І брачен състав

На двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на тридесети септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  8997                                                      по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Н.И.Т. с ЕГН **********, с адрес: *** и Р.И.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в ***, за което е съставен Акт за граждански брак № ***/***г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Р.И.Т. с ЕГН ********** да запази брачното фамилно име, а именно: Т..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, с адрес: ***, на Н.И.Т. с ЕГН **********.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.И.Т. с ЕГН ********** придобития по време на брака недвижим имот, а имено *** ЕТАЖ, както и избата от *** жилищна сграда с площ от 113 кв.м. /сто и тринадесет квадратни метра/, Едноетажната масивна стопанска сграда с площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ и Едноетажната масивна стопанска сграда с площ от 11 кв.м. /единадесет квадратни метра/, построени в дворно място находящо се в град Р., обл.П., и съставляващо имот № 502.1815 /петстотин и две точка хиляда осемстотин и петнадесет/, за който е образуван УПИ XII /дванадесет/ в квартал *** /***/ по ПУП на гр.Р., целият с площ от 573 кв.м. /петстотин и седемдесет и три квадратни метра/, начин на трайно ползване: територии заети от населени места, при съседи: № 502.9638, № 502.9636, № 502.1816, № 502.1830.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.И.Т. с ЕГН ********** придобития по време на брака недвижим имот, а имено *** и *** ЕТАЖ от *** жилищна сграда с площ от 113 кв.м. /сто и тринадесет квадратни метра/, построена в дворно място находящо се в град Р., обл.П., и съставляващо имот № 502.1815 /петстотин и две точка хиляда осемстотин и петнадесет/, за който е образуван УПИ XII /дванадесет/ в квартал *** /***/ по ПУП на гр.Р., целият с площ от 573 кв.м. /петстотин и седемдесет и три квадратни метра/, начин на трайно ползване: територии заети от населени места, при съседи: № 502.9638, № 502.9636, № 502.1816, № 502.1830.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

През време на брака страните не са придобили правото на собственост върху моторни превозни средства

Съпрузите са поделили доброволно всички движими вещи, придобити след сключване на брака и нямат претенции един спрямо друг, нямат общи влогове, нямат общи задължения или задължения един към друг.

Молителите се договорят, че ако някой от двамата е страна по облигационен договор, сключен преди прекратяване на брака с влязло в сила съдебно решение, след прекратяването на брака, този съпруг остава задължен лично по него.

Съпрузите нямат претенции един към друг по смисъла на чл. 30 от СК - за получаване на дял от личното имущество на другия съпруг.

ОСЪЖДА Н.И.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 258.78 лева /двеста петдесет и осем лева и седемдесет и осем стотинки/, представляващи държавни такси за настоящото производство, както и местен данък по сметка на О. Р. в размер на 155.49 лева /сто петдесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки/.

ОСЪЖДА Р.И.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 364.97 лева /триста шестдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки/, представляващи държавни такси за настоящото производство, както и местен данък по сметка на О. Р. в размер на 221.86 лева /двеста двадесет и един лева и осемдесет и шест стотинки/.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.