Гражданско дело 8988/2016 - Определение - 10-10-2016

Определение по Гражданско дело 8988/2016г.

В В В 

В В В  РџР РћРўРћРљРћР›

 

 

2016 година                                                      Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІ граждански състав

На десети октомври                                         Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА КЮРТОВА

В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

Секретар: Катя Янева

Сложи за разглеждане, докладваното от СЪДИЯТА,

гражданско дело номер 8988 описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10.33 часа се явиха:

На второ четене, при условията на чл. 142, ал. 1 ГПК.

Ищецът „Екоинженеринг 96” ООД, редовно призован, не изпраща законен или упълномощен представител. Постъпила е молба от у. С.Ш. за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Ответникът „Авал 2004” ЕООД, редовно призован, също не изпраща законен или упълномощен представител. Постъпила е молба от 07.09.2016г., с която у. на ищцовото дружество заявява, че на 05.08.2016г., след образуване на настоящото производство е получил плащане от ответника на сумата 596,40 лева, която е предмет на исковата молба. С молбата си същият моли искът да бъде отхвърлен, поради извършено плащане в хода на процеса. Претендира разноски, а именно сумата 50 лева за заплатена държавна такса.

Съдът констатира, че, с оглед постъпилата молба, с която ищецът признава, че е получил плащане на исковата претенция изцяло и представя доказателства за това, правният интерес на ищцовата страна от настоящото производство е отпаднал, тъй като същата е изцяло удовлетворена и вземането й е погасено. Ищецът няма интерес от отхвърлително съдебно решение по предявения осъдителен иск. Поради липсата на правен интерес от иска, съдът намира, че производството е недопустимо и следва да бъде прекратено. Плащането е извършено в хода на процеса, за това по аргумент от разпоредбата на чл.78, ал.2 ГПК, а именно ответникът с поведението си е дал повод за завеждане на делото, същият няма право на разноски по реда чл.78, ал.4 ГПК, а напротив - разноски следва да бъдат присъдени в полза на ищцовата страна, тъй като правният й интерес е отпаднал именно поради това, че задължението е изпълнено в хода на производството и в резултат от предявения иск. Ето защо ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 50 лева – деловодни разноски в настоящото производство. По изложените съображения,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 8988/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ граждански състав.

ОСЪЖДА „Авал 2004” ЕООД, ЕИК 112607105, седалище и адрес на управление гр.Панагюрище, ул.„Олга Брадестилова” №16, представлявано от у. Н.П.М., да заплати на „Екоинженеринг 96” ООД, ЕИК 115018628, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев” № 3, представлявано от у. С.Ш., сумата 50 лева – държавна такса в производството по гражданско дело № 8988/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ граждански състав.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10.37 часа.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                           СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

РљРЇ