Гражданско дело 8983/2016 - Решение - 24-10-2016

Решение по Гражданско дело 8983/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3120/ 24.10.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на четвърти октомври 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8983 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

.............................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.Й.П. ***, ЕГН ********** и А.В.П. ***, ЕГН **********,*** на ***** г. с Акт № ***** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете В. А. П. с ЕГН **********, се предоставя на майката Н.Й.П. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката на адрес в гр. П., *************.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата А.В.П. и детето В. се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в четвъртък до 18.00 ч. в понеделник – с преспиване при бащата, както и в продължение на двадесет дни през лятото, които да не съвпадат с отпуска на майката; всяка четна година по време на коледните празници за времето от 10.00 ч. на 21-ви декември до 17.00 ч. на 26-ти декември – с преспиване при бащата; всяка нечетна година по време на новогодишните празници за времето от 17.00 ч. на 27-ми декември до 18.00 ч. на 3-ти януари следващата година, както и на личните празници на бащата.

Бащата А.В.П. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на непълнолетното си дете В. А. П. с ЕГН **********, действащ лично и чрез неговата майка и законен представител Н.Й.П. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 105 лв. (сто и пет лева) месечно, считано от предявяване на молбата за развод – 29.06.2016 г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Съпрузите заявяват, че придобитите по време на брака лични вещи след прекратяване на брака остават в обикновена съсобственост помежду им.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – П..

ОСЪЖДА А.В.П. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от общо 95,60 лв. (деветдесет и пет  лева и шестдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала - ТР