Гражданско дело 8875/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е №

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 3236

Град Пловдив, 31.10.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                VІ-ти граждански състав, на двадесет и шести октомври през две хиляди и шестнадесета година,

в публично съдебно заседание, в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при съдебен секретар ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 8875 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.542 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба за установяване на факт с правно значение, с правно основание чл.23, ал.3 от Закона за народната просвета /в сила от 21.10.1991 г., отм. 01.08.2016 г./.

*************************************

Водим от горното, Съдът

Р  Е  Ш  И :

 

          ПРИЗНАВА за установено по отношение на Министерство на образованието и науката и Основно училище “П.Х.” - с. Ц., общ. Родопи, обл. Пловдив, че П.М.Х. с ЕГН **********, с адрес: ***, е придобил основно образование през 1995/ 1996 учебна година в Основно училище “П.Х.” - с. Ц., общ. Родопи, обл. Пловдив.

          РАЗПОРЕЖДА на Основно училище “П.Х.” - с. Ц., общ. Родопи, обл. Пловдив, да състави свидетелство за завършено основно образование на П.М.Х. с ЕГН **********, с адрес: ***, след влизане в сила на решението.

 

          Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите лица.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/

          Вярно с оригинала!

          Секретар: П. К.