Гражданско дело 8770/2016 - Решение - 27-10-2016

 

                             

                                Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

          Номер     3194              27.10. 2016г.                  Град ПЛОВДИВ

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

     Пловдивски Районен съд                            ХХ-ти граждански състав

     На  шести октомври                      двехиляди и шестнадесета година

     В публично заседание в следния състав:

                                                      Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

при секретаря Каменка Кяйчева,като разгледа докладваното от съдия та гр. дело N8770 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе пред вид следното:

     Производството е образувано по иск с правна квалификация чл. 124,ал. 1 от ГПК,предявен от К.Р.Я. ЕГН********** със съд. адрес ***,партер,адв.С.М. про тив  ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602 със седали ще и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” № 37.

Ищецът твърди, че възоснова на определение по реда на чл.242 от ГПК/отм./ по ч. гр. д. №234/2008г. по описа на ПРС в полза на ответ ника е издаден изпълнителен лист за сумата от 1482,67лв представ ляваща неплатена топлинна енергия за периода: 01,12,2004г. – 30,04, 2007г., ведно със законната лихва, считано от 15,01,2008г., сумата от 336,70 лв. - представляваща обезщетение за забавено плащане, за перио да: 01,03,2005г. – 10,01,2008г., както и сумата от 129,38лв. деловодни разноски. Въз основа на издадения изпълнителен лист било образувано изп. дело №****/2008г. по описа на ДСИ при ПРС, което в последствие на основание Параграф 3 от ПЗР на ЗЧСИ било продължено от ЧСИ с Рег. №***, с район на действие ОС П. под номер ************. Ищецът счита, че не дължи претендираните с изпълнителния лист суми, поради това, че същите са погасени по давност след образуване на изпъл нителното дело, с изтичане на краткия тригодишен давностен срок. Счита, че поради неизвършване на изпълнителни действия в продълже ние на две години, изпълнителното дело е прекратено по силата на за кона на 22,01,2011г. на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК. Счита, че погасителната давност е започнала да тече от датата на която е пред прието последното изпълнително действие,в случая от подаването на молбата за образуване на делото при ДСИ на 21,05,2008г. и е изтекла на 21,05,2011г., поради което задълженията на ищеца главно и акцесорни са погасени по давност. Въз основа на изложеното от съда се иска да постанови решение, с  което да признае за установено по отношение на ответното дружество, че ищецът не му дължи гореописаните суми, за които е издаден изп. лист по ч. гр. д. №234/2008г. по описа на ПРС и образувано изп. дело №****/2008г. по описа на ДСИ при ПРС продъл жено под № ************ по описа на ЧСИ с Рег. № ***.Претендира разноски.

Ответното дружество изразява становище за основателност на  иска.Признава, че вземанията му по изпълнителния лист, издаден по ч. гр. д. №234/2008г. по описа на ПРС предмет на изп. дело №**/2009г. по описа на ЧСИ П. са погасени по давност.

Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните в нас тоящото производство доказателства, намира за установено следното:

Няма спор по делото, а и видно от представения изпълнителен лист, издаден въз основа на определение, постановено по ч.гр.д. №234/ 2008г. по описа на ПРС по реда на чл.242 от ГПК /отм./ ищецът е осъден да заплати в полза на ответника сумите,предмет на настоящия иск.Не е спорно също така,че възоснова на изпълнителния лист е било образувано  №****/2008г. по описа на ДСИ при ПРС продължено под № *********** по описа на ЧСИ с Рег. № *** с район на действие ОС пловдив.

  Страните не спорят, че издаденият по ч.гр.д. №234/2008г. по опи са на ПРС изпълнителен лист обективира погасени по давност взе мания,поради което това обстоятелство е прието за безспорно помежду им с определение, постановено в о.с.з. проведено на 06.10. 2016г. 

Изложеното дотук налага извод за основателност на предявения от ищеца отрицателен установителен иск за недължимост на сумите по издадения в полза на ответника титул, обективиращ погасени по давност вземания, поради което същият следва да бъде уважен.

 На осн. чл.78 ал.6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Пловдив сумата от 109,31лв представляваща дължима държавна такса.

На осн чл.38 ал.2 от ЗА ответникът следва да бъде осъден да зап лати на адв. С.М. сумата от 366,41лв. разноски за адв възнаграж дение,определено по реда на чл.7 ал.2 т.2 от Наредба№1 от 09.07. 2004г. за мин. размери на адв. възнаграждения

Водим от горното, Съдът        

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК115016602 със седалище и адрес на управле ние: гр. Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” № 37, че К.Р.Я. ЕГН ********** със съд. адрес ***, партер, адв. С.М. не му дължи сумата от 1482,67лв., представляваща непла тена топлинна енергия за периода: 01,12,2004г. – 30,04,2007г., ведно със законната лихва, считано от 15,01, 2008г., сумата от 336,70лв. – пред ставляваща обезщетение за забавено плащане, за периода: 01,03,2005г. – 10,01,2008г., както и сумата от 129,38лв. деловодни разноски.,за които суми е издаден изпълнителен лист по ч.гр. дело №234/2008г по описа на ПРС, възоснова на който е образувано изп. дело №****/2008г. по описа на ДСИ при ПРС, продължено под № ************ по описа на ЧСИ с Рег. № ***.

ОСЪЖДА “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Пловдив сумата от 109,31лв представляваща дължима държавна такса

 ОСЪЖДА “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37 да заплати на адв С.М. сумата от 366,41лв представляваща адв възнаграждение за осъществено безплатно процесуално представител ство по настоящото дело

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                   Районен съдия: /п./ З.Б.

 

         Вярно с оригинала.

         КК