Гражданско дело 8768/2016 - Решение - 21-10-2016

Решение по Гражданско дело 8768/2016г.

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер 3107                              21.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На двадесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

                                                    Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  8768                                                 по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

---------------------------------------------------------------------------------

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.И.К., ЕГН: **********,*** и Е.К., ЕГН: **********, роден на ***г., г. на Р. Т., с адрес: гр. П., р. „Т.", бл..., вх..., ет.., ап.., сключен на ...... в гр. П. с Акт за граждански брак № ...... по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ родителските права върху роденото от брака дете Д. Е.К., ЕГН: ********** на майката Т.И.К., ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на детето Д. Е.К., ЕГН: **********  с бащата Е.К., ЕГН: **********, роден на ***г., както следва: ежемесечно всяка 2-ра и 4-та събота и неделя с преспиване, като бащата взима детето в събота в 10.00 часа и го връща в неделя в 19.00 часа. При четна година бащата взима детето три дни за Коледа /24-ти, 25-ти и 26-ти декември/, а за Нова година детето е при майката. При нечетна година за Коледа детето е при майката, а бащата взима детето три дни за Нова година /31-ви декември, 1-ви и 2-ри януари/. Бащата има право по време на лятната ваканция да взима детето за 10 дни, несъвпадащи с годишния платен отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата Е.К., ЕГН: **********, роден на ***г., да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Д. Е.К., ЕГН: ********** чрез неговата майка и законен представител Т.И.К., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 105 лв. /сто и пет лева/ до 10-то число на текущия месец,  считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака – 21.10.2016г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Т.И.К., ЕГН: ********** след прекратяване на брака да възстанови предбрачното фамилно име: П..

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Т.И.К., ЕГН: **********  придобития по време на брака лек автомобил марка ..., модел: ..., peг. № ..., рама № .., цвят: с., двигател № ....

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

Страните не притежават други общи права върху движимо или недвижимо имущество.

Молителите приемат имуществените отношения помежду си за уредени и няма да имат каквито и да било бъдещи претенции.

 Съпругът Е.К. заявява, че няма никакви претенции относно извършваните по време на брака погасителни вноски, по сключения преди брака Договор за ипотечен кредит от ... г. между съпругата Т.И.К. и „Б. Д." ЕАД.

ОСЪЖДА Т.И.К., ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 20,00 лв. /двадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община Пловдив местен данък в размер на 6,25 лв. /шест лева и двадесети пет стотинки/.

ОСЪЖДА Е.К., ЕГН: **********, роден на ***г.,  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 85,60 лв. /осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляващи дължими държавни такси.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

            

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Татяна Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала

ЕЛ