Гражданско дело 8572/2016 - Определение - 20-10-2016

Определение по Гражданско дело 8572/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 ІІІ брачен състав

На двадесети октомври                                    Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

                                               

Секретар: Иванка Боева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 8572 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 14,09 часа се явиха:

 

При изпълнение разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК:

Ищецът С.Я., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът и насрещен ищец А.М., редовно призована, се явява лично – представя документ за самоличност и с адв. Г., представя се пълномощно.

ПОСТЪПИЛА Е молба от ищеца С.Т.Я., с която казва, че моли производството по неговата искова молба да бъде прекратено, тъй като е постигнал съгласие с ответницата относно режима за лични контакти с малолетното дете.

СЪДЪТ констатира, че на 08.08.2016г. след насрочване на делото е постъпила насрещна искова молба от ответницата, с която същата претендира месечна издръжка за детето си, считано от датата на предявяване на насрещната искова молба – 08.08.2016г. като твърди, че бащата до тогава не е изплащал такава.

С оглед на изложеното СЪДЪТ счита за установено следното:

Насрещната искова молба не може да бъде присъединена към настоящото производство и искът да бъде разгледан съвместно, доколкото производството за издръжка се разглежда по друг ред, а именно: като бързо производство. Бързите производства не могат да бъдат съединяване за разглеждане с насрещните такива. Ето защо следва да се отдели от кориците на делото насрещната искова молба от стр. 22 ведно с приложенията до стр. 26 и да се докладва на зам. председателя за образуване на ново производство, което да се разгледа като бързо производство по реда на ГПК, а във връзка с оттеглянето на исковата молба депозирана от ищеца СЪДЪТ счита, че делото следва да бъде прекратено.

Ето защо, СЪДЪТ 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ОТДЕЛЯ НАСРЕЩНАТА ИСКОВА МОЛБА на А.А.М. с ЕГН:********** против С.Т.Я. с ЕГН:**********, като същата ведно с приложенията да се докладва на зам. председателя за образуване на ново дело, което да се разглежда по реда на бързо производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 8572/2016 г. по описа на ПРС, ІІІ брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца и от днес за ответницата.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 14,14 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

                                       СЕКРЕТАР:/п/И.Боева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.