Гражданско дело 8571/2016 - Решение - 24-10-2016

Решение по Гражданско дело 8571/2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер          3124/                24.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски Районен съд                                                            І брачен състав

На двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  8571                                                  по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА брака между Д.Н.К., с ЕГН  **********, с адрес: *** и Н.Г.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в ***, за което е съставен Акт за граждански брак № ***-***/***г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Н.Г.К., с ЕГН ********** да възстанови предбрачното фамилно име, а именно: Г.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, с адрес: град П., ул. В. С. № ***, ет. ***, ап. *** на Д.Н.К., с ЕГН  **********.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.Н.К., с ЕГН  ********** придобития по време на брака недвижим имот, а имено САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.297.1.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и осемнадесет, точка, двеста деветдесет и седем, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № ***-***-***/*** година на И. д. на АГКК, с административен адрес: град П., п. к. ***, ул. В. С. № *** (***), етаж *** (***), находящ се в СГРАДА № ***(***), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.518.297 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и осемнадесет, точка, двеста деветдесет и седем/, по плана на град П., с предназначение на самостоятелен обект, Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 128.57 кв. м. (сто двадесет и осем цяло петдесет и седем стотни квадратни метра), заедно и неразделна част с прилежащите към жилището части, а именно: изба с номер № *** (***), с площ от 12,53 кв.м. (дванадесет цяло и петдесет и три стотни квадратни метра) и с 19,3 % + 0,73 % (деветнадесет цяло и три десети процента идеални части плюс нула цяло и седемдесет и три стотни процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата, на същият етаж няма, под обекта идентификатор № 56784.518.297.1.4, над обекта идентификатор № 56784.518.297.1.13, както и Гараж № *** (***) с идентификатор 56784.518.297.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и осемнадесет, точка, двеста деветдесет и седем, точка, едно, точка, две/, находящ се на *** етаж (***) в жилищната сграда, който е със застроена площ от 17,34 кв.м. (седемнадесет цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра), ведно с прилежащите и 2,52 % (две цяло и петдесет и два процента) идеални части от общите части на сградата и от право на строеж, при граници: на същия етаж идентификатор 56784.518.297.1.3 и идентификатор 56784.518.297.1.1; под обекта няма; над обекта: идентификатор 56784.518.297.1.12, ведно с 5/30 (пет тридесети)  идеални части от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор № 56784.518.297 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и осемнадесет, точка, двеста деветдесет и седем/ с площ от 220 кв.м. /двеста и двадесет квадратни метра/ при съседи № 56784.518.294; 56784.518.296; 56784.518.1329; 56784.518.298.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните декларират, че не са придобивали със съвместен принос парични влогове и всеки един от съпрузите може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

По време на брака молителите имат учредена договорна и законна ипотеки, изтеглени за закупуване семейното жилище, находящо се на адрес: град П., община П., област П., на ул. В. С. № ***, ет. ***, ап. ***, за който носят солидарна отговорност, след прекратяването на брака. В случай на наличие на поето парично задължение или кредит от името на някой от съпрузите, то след прекратяването на брака съпругът, титуляр на задължението, се задължава да изпълнява за своя сметка задълженията по него. Съпрузите се съгласяват, че при евентуално наличие на други възникнали по време на брака задължения, след прекратяване на брака по тях ще отговаря съпругът, който ги е поел.

По време на брака страните не са развивали търговска дейност като еднолични търговци, не са били съдружници в търговски дружества, а ако някой от съпрузите е развивал търговска дейност, то другият съпруг няма никакви претенции към имуществото му, правата и вземанията му като търговец или съдружник в търговско дружество, нито ще има такива в бъдеще, нито ще носи отговорност за задълженията му.

За съпругата Н.Г.К., с ЕГН ********** не остава нищо придобито по време на брака и тя декларира, че след прекратяване на брака, няма да има претенции за доживотно и безвъзмездно ползване на семейното жилище или на следните имоти: Апартамент с № *** (***), намиращо се в жилищна сграда - блок № *** - *** - *** (********), във вход „***", на *** жилищен етаж, построен върху държавна земя, в жилищен комплекс „Т.", гр. П. и Дворно място, находящо се в с. Р., община Б., област П., цялото с площ от 600.00 (шестстотин квадратни метра), незастроено съставляващо парцел *** - (***), имот от плана с № *** (****) от квартал *** (квартал ***) по плана на село Р..

ОСЪЖДА Д.Н.К., с ЕГН  ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 2891.24 лева /две хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет и четири стотинки/, представляващи държавни такси за настоящото производство, както и местен данък по сметка на О. П. в размер на 1800.77 лева /хиляда и осемстотин лева и седемдесет и седем стотинки/.

ОСЪЖДА Н.Г.К., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10.00 лева /десет лева/, представляващи държавни такси за настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.