Гражданско дело 8496/2016 - Решение (второ) - 18-09-2017

Решение по Гражданско дело 8496/2016г.

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 3227

 

гр. Пловдив, 18.09.2017г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти гр. състав, в закрито заседание на  осемдесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АСПАРУХОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8496/ 2016г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК и е образувано по молба на ищеца.

С решение № 44/ 04.01.2017г., постановено по гр. дело № 8496/ 2016г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав, е обявен за окончателен сключения на 01.07.2011 г. между „Абелоис“ ЕООД, ЕИК: 201511672, със седалище и адрес на управление: село Старосел, община Хисаря, област Пловдив, ул. „Поп Марко Костов“ 15, представлявано от у. Е. Г. С., като к. и П.Н.Ж., ЕГН: **********, починал на ***, наследодател на ответниците- М.Д.Ж., ЕГН: **********,***, Н.П.Ж., ЕГН: **********,*** и И.П.Ж., ЕГН: **********,***, като п., предварителен договор за покупко- продажба на следните три недвижими имота: 1. овощна градина с площ от 1, 872 дка, шеста категория, находяща се в землището на село***, община ***, област ***, местност „***“, ЕКАТТЕ 69016, съставляваща имот 344003, при граници: имот 344013, имот 344002, имот 000666 и имот 344004; 2. нива с площ 1, 999 дка, пета категория, находяща се в землището на село ***, община ***, област ***, местност „***“, ЕКАТТЕ: 69016, съставляваща имот 375062, при граници: имот 375050, имот 375061, имот 000870 и имот 375063 и 3. нива с площ 3, 000 дка, седма категория, находяща се в землището на село ***, община ***, област ***, местност „***“, ЕКАТТЕ: 69016, при граници: имот 361047, имот 361051, имот 361057 и имот 361053, с продажна цена общо за трите имота в размер на 2162 лева, която е заплатена в брой на 01.07.2011г. 

Решението е влязло в законна сила на 03.02.2017г.

С молба от 03.08.2017 г. ищецът е поискал да бъде поправена явна фактическа грешка в решението при пълното изписване номера на третия недвижим имот, а именно- нива с площ 3, 000 дка, седма категория, находяща се в землището на село ***, община ***, област ***, местност „***“, ЕКАТТЕ: 69016, при граници: имот 361047, имот 361051, имот 361057 и имот 361053, при което е пропуснато да се посочи, че имотът съставлява имот 361052 (три шест едно нула пет две). Ето защо моли тази грешка да бъде поправена, чрез допълване на номера на имота.

Препис от молбата е връчен на другите страни, които не вземат становище по нея.

Съдът, като разгледа постъпилата молба, постановеното по делото решение, събраните материали по делото и като прецени предпоставките по чл. 247 от ГПК, намери следното:

В случая в исковата молба въпросният трети имот е посочен с имот 361052(три шест едно нула пет две), което се установява и от приложените по делото писмени доказателства- предварителен договор за продажба и нотариален акт.

В мотивите на решението, в началната част на същото на лист 71 от делото, ред 15- ти от долу нагоре, както в диспозитива, и на лист 72, абзац Първи от диспозитива, на ред 18 от абзац 1, съдът обаче е пропуснал да посочи номера на имота. Това пропускане представлява техническа грешка в изписването на същия, като се касае за явна фактическа грешка, тъй като не е имало спор по делото, че се касае именно за същия имот, подробно описан по другите си индивидуализиращи белези. Това представлява допусната техническа и очевидна фактическа грешка от съда, като искането за поправката й се явява основателно.

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивната част и в диспозитива на Решение № 44/ 04.01.2017г., постановено по гр. дело № 8496/2016г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав, като в мотивите на решението, на лист 71 от делото, ред 15- ти от долу нагоре, както в диспозитива, на лист 72, абзац Първи от диспозитива, на ред 18 от абзац 1, навсякъде след думите „3. нива с площ 3, 000 дка, седма категория, находяща се в землището на село ***, община ***, област ***, местност „***“, ЕКАТТЕ: 69016“, ДА СЕ ДОБАВИ текста: „съставляваща имот 361052 (три шест едно нула пет две)”.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

Вярно с оригинала!ВГ