Гражданско дело 8438/2016 - Определение - 10-04-2018

Определение по Гражданско дело 8438/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 3595 10.04.2018 година град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 20.12.2017 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 8438 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

 

Постъпила е молба от страните по делото, в която се заявява, че отношенията между страните са уредени извънсъдебно и желаят прекратяване на производството.

Съда намира, че искането е допустимо и следва да се уважи, тъй като са налице предпоставките на чл. 232 от ГПК.

Предвид това съда намира, че ищците следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно  държавна такса за производството в размер от 100 лв.

 

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 8438 от 2016 г. на ПРС на основание чл. 233 от ГПК поради оттегляне на иска.

ОСЪЖДА А.Б.К. – Б. с ЕГН:********** и И.Г.Б. с ЕГН ********** с адрес *** да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 100 лв.(сто лева) за държавна такса за производството.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ:п/Д.ТЕНЕВА

 

Вярно с оригинала.

М.К.