Гражданско дело 8256/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Гражданско дело 8256/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3037/  17.10.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесети септември 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8256 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

...........................................................................................................................................

 По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.К.К. ***, ЕГН ********** и А. Ц. К. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Х. на ***** г. с Акт № ***** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите заявяват, по време на брака не са придобивали недвижими имоти и МПС в режим на СИО; както и че всеки от тях е получил движимите вещи за лично ползване, а останалите придобити по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи влогове и всеки от тях е единствен собственик и разпоредител на сметките, на които е титуляр, както и че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака придобитите по време на брака дружествени дялове и/или акции от търговски дружества, или каквито й да било права като съдружници в такива, остават в дял на титуляра по тях, като другият съпруг заявява, че няма принос и няма претенции към това имущество сега и за в бъдеще. Съгласяват се, занапред задълженията по получени по време на брака заеми, изтеглени кредити или други подобни имуществени задължения да се изпълняват изцяло и за сметка на съпруга, който ги е направил и единствено той ще е задължен по тях, като заявяват, че след развода не са солидарно отговорни за минали задължения, сключени по време на брака, като заеми, кредити и други задължения от частни или държавни институции.

Съпрузите заявяват, че занапред задълженията по погасяване на лизинговите вноски по сключените по време на брака договори за лизинг, остават в тежест на съпруга – лизингополучател.

Съпругът Г.К.К. ***, ЕГН **********, се задължава след прекратяване на брака да заплаща на бившата си съпруга А. Ц. К. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/ за период от двеста осемдесет и осем месеца, платима до пето число на текущия месец по посочена от съпругата банкова сметка, ***, като съпругът Г.К.К. заявява, че може да заплаща посочената по-горе месечна издръжка без особени за него затруднения.

След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи предбрачната си фамилия – Ц.

ОСЪЖДА Г.К.К. ***, чрез **********, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от общо 200,00 лв. (двеста лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР