Гражданско дело 8254/2016 - Решение - 02-08-2017

Решение по Гражданско дело 8254/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2661                                                    02.08.2017  Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                              ІІІ граждански  състав

На   02.08.2017 Година

В закрито заседание в следния състав:

 

            Председател: ТАНЯ Б. ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 8254  по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

                        Производство по чл.247 от ГПК.

                        Образувано е по молба от ищеца П.В.С.-М., чрез пълномощника адв.Н.А. ***, с която се иска поправка на допусната в постановеното решение очевидна фактическа грешка при изписването на идентификатора на процесния имот, като вместо изписания в решението идентификатор “56784.540.442.2.18“ да се поправи на верния идентификатор „56784.540.422.2.18“.

                        Ответниците не са взели становище по молбата.

                        Съдът, като разгледа молбата, прие следното:

                        Видно  е от исковата молба и представената по делото схема № 15-211077-03.05.2016 г., издадена от СГКК-гр.Пловдив / л.8/, че идентификаторът на процесния имот е „56784.540.442.2.18“.  В решението по делото е записан погрешно идентификатор “56784.540.422.2.18“. Касае се за допусната очевидна фактическа грешка, която следва да се поправи.

                       Поради изложеното и на осн.чл.247 ГПК, Съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

                        ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3392/09.11.2016 г., постановено по гр.д.№ 8254/2016 г. на ПРС, ІІІ гр.с., като вместо записания на всички места в решението идентификатор на недвижимия имот „56784.540.422.2.18“ се чете „56784.540.442.2.18“.

                        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                       

 

                                                                        СЪДИЯ: / П / ТАНЯ Б. ГЕОРГИЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д.Д.